A pályázat beadási határideje: 2009. január 31.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára "Zöld Óvoda" cím elnyerésére

A pályázat célja:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.
A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszernek megfelelő óvodák számára a

"Zöld Óvoda" cím elnyerése.

A pályázaton nyertes intézmények nem kapnak pénzbeni támogatást

A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1)-ben foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül.

A "Zöld Óvoda" cím felhasználható: az intézmény partnerkapcsolatai, marketingtevékenysége során, mint az irányultságáról szóló referencia.

A díjazottak oklevelet kapnak.

Pályázati feltételek:

* Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.
Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
Amennyiben az intézmény több telephellyel rendelkezik, csak azon telephelyeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
* A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően folyamatosan teljesítse a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet)
* A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy a nevelési programját a környezeti nevelésre építette, továbbá, hogy a programokat az adott telephely, tagintézmény, illetve ha csak egy intézményről van szó, akkor a teljes intézmény vonatkozásában valósítja meg.

A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:

3 példányban beküldendő, ebből 1 pld. EREDETI 2 pld. (az eredetivel mindenben megegyező) másolat:

* a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap (letölthető itt);
* önértékelés a kritériumrendszer (1. sz. melléklet) figyelembevételével a megadott szempontok alapján (2. sz. melléklet);
* a fenntartói támogató nyilatkozat a fenntartó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (1. sz. nyilatkozat);
* a tagintézmény, telephely, illetve az intézmény nevelőtestületének szándéknyilatkozata a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (2. sz. nyilatkozat).

1 példányban beküldendő:

* A kitöltött adatlap és az önértékelés elektronikus formában (CD-n).

A pályázati dokumentáció (adatlap, mellékletek, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a tartalmi értékelő lap csak elektronikus úton a www.okmt.hu, www.okm.gov.hu és a www.kvvm.hu honlapokon érhető el.

A pályázat elbírálása:

1. A pályázatokat az OKM és a KvVM által közösen kijelölt Értékelő Bizottság szakértők bevonásával értékeli.

Az értékelés főbb szempontjai:

* A környezeti neveléssel kapcsolatos területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
* A helyi dokumentumokban a Zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya.
* A továbbképzések száma és tartalmának felhasználási aránya.
* Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
* Az eszköz- és felszereltségi jegyzék tartalmi értékelése.
* Partnerek, szerveztek együttműködési szintjének értékelése.
* Takarékossági tevékenységek, felhasználási területek értékelése.
* Az óvodapedagógusok kiegészítő tevékenységei a Zöld óvoda érdekében.
* A nevelőmunka folyamatának értékelése.
* Fejlesztési tervek értékelése.
* Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata.

2. A szakértők a pályázatok beadását követő 2009. április 30-ig javaslatot tesznek az Értékelő Bizottság számára.
3. A Értékelő Bizottság a szakértők javaslata alapján 15 napon belül döntést hoz.
4. Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKMTI) a döntést követő 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az OKMTI (www.okmt.hu), a KvVM (www.kvvm.hu) és az OKM (www.okm.gov.hu) honlapokon közzéteszi.

A "Zöld Óvoda" cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.
Az oklevelet az oktatási és kulturális miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter közösen állítja ki.

További feltételek:

* A "Zöld Óvoda" címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három évig használhatja.
* A cím – a kritériumrendszer alapján – a három éves periódus végén – újabb pályázat útján ismét megszerezhető.
* Minden pályázattal kapcsolatos iratot az óvoda vezetőjének kell aláírásával és az óvoda körbélyegzőjének lenyomatával hitelesítenie.
* Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, a kitöltött és csatolt mellékletek továbbá a szükséges nyilatkozatok teljes körű benyújtásával lehet.

FIGYELEM! HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

A pályázat benyújtása

* A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2009. január 31. (péntek)

Kérjük, hogy a pályázatot elsőbbségi küldeményként nyújtsa be!
(Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

* A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, elsőbbségi küldeményként postai úton kell eljuttatni az OKMTI Pályázatkezelési Önálló Osztály címére: 1374 Bp., Pf.: 564.
* A borítékon fel kell tüntetni: "Zöld Óvoda cím 2009."
* A pályázat elkészítését segítő mellékletek a www.okmt.hu, www.okm.gov.hu és a www.kvvm.hu honlapokon megtalálhatóak és letölthetők.

A pályázatról további információt az OKMTI-nél Gratzlné Kubát Magdolna pályázati szakreferens nyújt a 06/1/354-75-43-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a kubatm@okmt.hu címen.

Szakmai kérdésekben Villányi Györgyné kutató-fejlesztő, munkanapokon a délutáni és esti órákban, a 06-30-9665-237-es telefonszámon, e-mailen a villanyi.jutka@gmail.com címen.
Kovács Lászlóné e-mailen a kovacsl@mail.kvvm.hu címen.