Pályázati felhívás „Erdei iskola 2007/2008.” címmel oktatási intézmények részére
2007. október 31.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából
az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága az Erdei Iskola Program 2003-2008 keretében.

Beadási határidő: 2007. december 7.

„ERDEI ISKOLA 2007/2008.” címmel oktatási intézmények részére

A pályázat célja: az erdei iskola, mint tanulási forma megvalósításának támogatása a 2007/2008-os tanév környezeti nevelési és bűnmegelőzési tantervi követelményeinek teljesítése érdekében. (Ld. Útmutató az „ERDEI ISKOLA 2007/2008 pályázathoz 1. pont”) Ezen belül hangsúlyosan az iskolai bűnmegelőzési, környezetvédelmi, életvezetési ismeretek megszerzésének előmozdítása és támogatása. A tanuló váljon képessé személyi és vagyonbiztonságának megteremtésére, óvja, védje a természetes és épített környezetét, és olyan életvezetést alakítson ki, amely mentes a számára káros ártalmaktól.

A pályázat tárgya: 2008. január 25-e és a 2008. május 15-e között tervezett erdei iskola programok megvalósítása. (Ld. Útmutató 2. pont).

A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő, alap-és középfokú nevelési, oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: előfinanszírozott vagy utófinanszírozott (Ld. Útmutató 3. pont)

A rendelkezésre álló keretösszeg: 60 M Ft – azaz Hatvan millió forint –
„Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatására” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 245167) terhére.

A támogatás felhasználható: az erdei iskola program megvalósításához szorosan kapcsolódó dologi költségekre. (Ld. Útmutató 4. pont)

Pályázati feltételek:
 • Egy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be, de a pályázatában több osztály különböző helyszíneken, ill. időpontokban tervezett programját is kidolgozhatja. (Adatlap, Programűrlap, Útmutató 5. pont)
 • A pályázó intézmény pedagógiai programjában szerepelnie kell az erdei iskolázásnak, mint tevékenységnek (Útmutató 6. pont, a pályázó saját melléklete a pályázathoz).
 • Pályázni kizárólag a 3-7. évfolyamon tanuló osztályoknak szervezett programokkal lehet. Ennek megfelelően a 8 évfolyamos középfokú intézmények 5-7. évfolyamos osztályoknak szervezett programokkal, míg a 6 évfolyamos középfokú intézmények 7. évfolyamos osztályaikkal vehetnek részt a pályázaton. (Ld. Útmutató 7. pont)
 • A pályázatra kizárólag 5 napos programokat lehet benyújtani.
 • Az erdei iskola programokat a teljes osztálylétszámmal kell megvalósítani.
 • A megvalósítandó erdei iskola programban integráltan megjelenik a bűnmegelőzés, környezetvédelem témaköre legalább 6 tanórában, amely felöleli a gyermek személyi és vagyonbiztonságának témakörét, az áldozattá, illetve az elkövetővé válás elkerülését, valamint a jogkövető magatartás kialakítását. (Ld. Útmutató 1. pont)
 • A megpályázható támogatás: a hátrányos helyzetűnek minősülő tanulók esetén 10.000 Ft / tanuló / 5 nap, nem hátrányos helyzetű tanulók esetében 5.000 Ft / tanuló / 5 nap. (Hátrányos helyzet nyilatkozat, Útmutató 8. pont)
 • A megítélhető támogatás az osztályonként igényelt teljes összeg. (Ld. Útmutató 9. pont)
 • Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, programűrlap(ok) és a szükséges nyilatkozatok benyújtásával lehet.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.
Előnyt élveznek azok az osztályok:
 • melyek programjuk megvalósításához minősített erdei iskola szolgáltatást vesznek igénybe amelyhez integrálták a bűnmegelőzési ismereteket. (Ennek feltételeit lásd Útmutató 10. pont); vagy
 • melyek programja a http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1717 oldalon elérhető az Erdei Iskola Adatbázisban található mintaprogramok adaptálásával készül el, amelyhez integrálták a bűnmegelőzési ismereteket. (Ld. Útmutató 11. pont)
Nem pályázhatnak ill. kizárásra kerülnek azok az intézmények,
 • melyeknek köztartozása van (nyilatkozat, Útmutató 12. pont);
 • melyek az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságnak (korábban: OM Alapkezelő) nem nyújtották be az „Erdei iskola 2005/2006.” pályázat szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, illetve az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága nem fogadta el a beszámolójukat. A szerződéskötés alapfeltétele a fenti követelmény, amennyiben ez nem teljesül, úgy a döntéshozó pozitív döntésétől függetlenül nem kaphat az adott intézmény az idei évben támogatást.
A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:
 • 3 példányban beküldendő, ebből 1 pld. EREDETI 2 pld. másolat:
  • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve,
  • a programűrlap/ok osztályonként.
 • 1 példányban beküldendő:
  • a www.okmt.hu honlapon jelen pályázati felhívás mögött található, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok EREDETI példányban:
   1. a köztartozásról szóló nyilatkozat (nyilatkozat),
   2. az iskola igazgatójának nyilatkozata a hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában (létszám és igényelt összeg ellenőrzése miatt) (Hátrányos helyzet nyilatkozat),
  • az intézmény pedagógiai programjából az erdei iskolázásra vonatkozó résznek a törvényes képviselő által hitelesített másolata,
  • az intézmény alapító okiratának a törvényes képviselő által hitelesített másolata,
  • a kitöltött adatlap és programűrlap(ok) elektronikus formában (CD-n).
A pályázati dokumentáció (adatlap, programűrlap, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a kiírásban említett segédletek (útmutató, tartalmi értékelő lap) csak elektronikus úton – a pályázati kiírás hivatalos honlapján – a www.okmt.hu honlapon érhető el.

A pályázat elbírálása:
 1. A pályázatokat a Bíráló Bizottság szakértők bevonásával értékeli. (Az elbírálás menete és legfontosabb szakmai szempontjai: lásd Útmutató 13. pont, Tartalmi Értékelő Lap)
 2. A pályázatok támogatásáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselőiből álló bizottság 2008. január 25-ig hoz döntést, a döntést követően az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a www.okmt.hu honlapon közzéteszi.
 3. A nyertes pályázókkal az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatási szerződést köt. (Ld. Útmutató 14. pont)
 4. A támogatást a kedvezményezett részére az IRM folyósítja a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint.
 5. A támogatási összeg felhasználási határideje: 2008. január 25-e és a 2008. május 15-e közötti időszak.
Egyéb információk:
 • A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2007. december 7-ig (Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázat teljes dokumentációját az Útmutató 15. pontja szerint összeállítva, egy borítékban, postai úton, elsőbbségi küldeményként kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelő címére: 1374 Bp., Pf.: 564.
 • A borítékon fel kell tüntetni: „ERDEI ISKOLA 2007/2008 „
 • A pályázat elkészítését segítő szakmai anyagok (erdei iskolai mintaprogramok; a minősített erdei iskola szolgáltatások adatai; stb.) a http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1717 honlapon az Erdei Iskola Adatbázisban találhatók meg.
 • A kiírás a Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának (Gyermek-, és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése) prioritásaira figyelemmel került összeállításra.
A pályázatról további információt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságnál Gratzlné Kubát Magdolna pályázati szakreferens nyújt a 06/1/354-75-43-as telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a kubat.magdolna@okmt.hu címen.

Szakmai kérdésekben a pályázatról további információt az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál Simonyi István a 473-7318-as telefonszámon nyújt hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig.
 
Forrás: okm.gov.hu