Angliai természetvédelmi ösztöndíj 2011-2013Munkavállalók, munkakeresők, pályakezdők és munkanélküliek angol nyelvű szakmai továbbképzése a természetvédelem szakterületén: az elhelyezkedési esélyek növelése szakmai és nyelvi képzésen keresztül
(NatureTrain: Hands-on training in nature conservation. Enhancing employment prospects for conservationists)

 

Jelentkezési határidő: 2012. május 15.

Pályáztató szerv: Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány
A pályázatot támogatta a Tempus Közalapítvány közreműködésével az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci mobilitási alprogramja

Pályázati azonosító szám: LdV-HU-11-PLM-2020

1. A pályázat célja, alapelveink
A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 2008 óta fogad brit természetvédelmi önkénteseket az EU Leonardo da Vinci Élethosszig tartó tanulási programon keresztül. Látva a program hasznát, eltökélt szándékunk lett, hogy magyar pályakezdő és munkakeresők számára is megpróbálunk lehetőséget biztosítani angliai tapasztalatszerzésre. 2011-ben beadott pályázatunkat a Tempus Közalapítvány támogatásra érdemesnek minősítette, így három éven át 20 fő kiutaztatására nyertünk összeget.
Alapelvünk, hogy a természetvédelem egyre szűkülő mozgásterében lehetőséget kínáljunk mindazoknak, akik elkötelezettségük, hivatástudatuk és ambíciójuk révén szeretnének a természetvédelemben tevékenykedni. A jelentkezők kiválasztása során a legfontosabb kritérium a természetvédelmi problémák megoldása iránt mutatott elhivatottság és fogékonyság. Így a papírforma szerinti végzettségnél előrébbvalónak értékeljük a jelölt teljes életpályáról alkotott elképzelését, korábbi tapasztalatait, önkéntes tevékenységét.
Pl. gépész technikus végzettséggel, de gazdag természetvédelmi önkéntes múlttal és jövőbeni tervekkel, átképzési ambícióval rendelkező, pályaváltoztatásra készülő munkakereső adott esetben jobb eséllyel kap lehetőséget a kiutazásra, mint egy természetvédelmi irányultságú diplomával bíró, de konkrét elképzelések és önkéntesi/gyakorlati tapasztalatok nélkül jelentkező jelölt.

2. Célcsoport
A jelen kiutazás pályakezdő fiatalok, munkavállalók és munkanélküliek (People in the Labour Market, PLM) számára nyitott felső korhatárra való tekintet nélkül (alsó korhatár 18 év).
– Munkavállalók;
– Munkavállalói, munkaerő-piaci átképzésben (pl.: tranzitfoglalkoztatási program) részt vevők;
– Munkanélküliek;
– Rezidensképzésben részt vevők;
– Önkéntesek, amennyiben a kiutazás az önkéntes munkájukhoz kapcsolódik;
– Nem tartoznak a célcsoportba: hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatásban részt vevő személyek – kivéve, ha a hallgatói jogviszonya mellett szakmai tevékenységet is végez, és a kiutazás ehhez kapcsolódik. Itt szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy azok a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók, akik a felsőfokú oktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban, szintén nem tartoznak a Leonardo da Vinci mobilitási programba. Számukra – ahogyan a többi hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy számára is – az Egész életen át tartó tanulás program Erasmus alprogramja keretében pályázható meg szakmai gyakorlati lehetőség.

Fontos!
Mivel minden egyes kiutazásnál a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványnak igazolni kell tudni, hogy a kiválasztott személy számára miért jelent segítséget a karrierépítésben az ösztöndíj, ezért feltétlenül térjen ki az alábbi pontra a bemutatkozásnál és a pályázati adatlap kitöltésénél: szakterület, korábbi tanulmányok, a szakterületen megszerzett gyakorlati tapasztalatok, a szakterületen eddig eltöltött idő. Munkavállalók, munkanélküliek esetében a korábbi vagy leendő tanulmányukhoz és/vagy jelenlegi szakterületükhöz kapcsolódó külföldi szakmai gyakorlatra lehet pályázni. A részletezésben térjen ki arra is, hogy miért hasznos a projektben való részvétel, hogy épül a projekt a korábbi életpályára, és hogyan segíti elő a további fejlődést, elhelyezkedést.

3. A jelöltek kiválasztásának szempontjai
– Erős elkötelezettség és megálmodott életpályakép a természetvédelem szakterületén
– Elszántság, fejlődni és tanulni vágyás, céltudatosság, gyakorlati érzék
– Munkanélküli/munkakereső/pályakezdő állapot (a jelöltnek nem lehet hallgatói/tanulói jogviszonya, ld. részletesen a célcsoport fejezetben leírtakat)
– Angol nyelven történő kommunikáció képessége
– Bármilyen, a hazai természetvédelmi szakmában elfogadott természettudományos képzettség, vagy bizonyíthatóan széleskörű szakmai tapasztalat

4. A pályázat menete
– A jelentkezőknek egy egyszerű angol nyelvű jelentkezési lapot kell kitölteniük (letölthető a www.gyongybagoly.hu honlapról).
– A jelentkezési lapot legkésőbb 2012. május 15. kedd 24:00 óráig kell elektronikus formában elküldeni a gyongybagoly@gyongybagoly.hu email címre.
– A jelentkezési lapok alapján történő előszűrést követően kötetlen személyes beszélgetés során választjuk ki a sikeres pályázókat. Az interjú angol nyelven zajlik!
– A sikeres jelöltek a kiutazást megelőzően négynapos magyarországi nyelvi és szakmai megalapozó képzésen vesznek részt angliai felkészítők segítségével

5. A magyarországi felkészítő tanfolyam
A sikeres pályázók a kiutazást megelőzően egyhetes felkészítő tanfolyamon vehetnek részt. A tanfolyamon egy vagy két csoport (cohort) önkéntesei vehetnek részt (4 vagy 8 fő). A felkészítés helyszíne előre láthatóan Zala megye, Orosztony település (a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány telephelye). A felkészítést egy nyelvtanításban is jártas angol anyanyelvű ökológus végzi. A felkészítést kötöttebb délelőtti nyelvi órák, és kötetlenebb délutáni terepi programok jelentik. A felkészítés nyelve angol. A felkészítés során a szállást és napi háromszori étkezést a projekt finanszírozza. A felkészítőn való részvétel feltétele a kiutazásnak!

6. A pályázati összegből támogatható tevékenységek
– Magyarországi felkészítő tanfolyam költsége (szállás, étkezés, oktatási anyagok)
– A ki- és visszautazás költsége
– A kinti szállás, étkezés és utazás költsége
– Kinti zsebpénz biztosítása
– Utasbiztosítás összege

7. Elvárások a sikeres pályázóktól
A program célja, hogy az önkéntesek a kint tartózkodásból mind nyelvileg, mind természetvédelmi szakmai szempontból a legtöbbet merítsék. Ezért nyíltan megfogalmazott elvárás, hogy a nem-formális tanulási elemek mellett önképezzék magukat a kiküldetés alatt. Ez az alábbi elemekből tevődik össze:
– Az angol nyelv intenzív használata, törekedve arra, hogy magyar társaságban is a gyakorlás, fejlődés kapja a hangsúlyt.12-15 hét elegendő egy magabiztos társalgási szint kialakulására. (Angol szókincs fejlesztése szótárfüzet, szótárazás, jegyzetelés segítségével)
– Szakmai programokról készült jegyzetek, kiselőadások, összefoglalók segítségével történő ismeretanyag elmélyítése
– A fogadó szervezet által kínált szakmai, nyelvi és kulturális programokon történő maximális és aktív részvétel
– Magyarország megismertetését, jobb megítélését elősegítő aktivitások, kiselőadások kezdeményezése.

8. Értékelés
A pályázók értékelése két szempont szerint történik: szakmai fejlődés szintje, nyelvi készség szintje. Mindkét készséget mind a küldő (Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány), mind a fogadó szervezet (AMBIOS) értékeli majd. Fontos, hogy a fejlődés szintje mérhető legyen, hogy a pályáztató szervezet (Tempus Közalapítvány) felé korrekt visszacsatolással tudjunk élni. A projekt sikerének mércéje a kiküldött önkéntesek fejlődésének mértéke.
Az értékelés a jelentkezéseket követő szóbeli elbeszélgetésen, majd a kinttartózkodást követő újabb beszélgetés során ölt testet. Az értékelés tanulási egységekre lebontva, a megszerzett tudás-készség-kompetencia feltüntetésével történik meg. Az értékelésben továbbá megjelennek a nem formális és informális tanulás során megszerzett személyes kompetenciák is. A beépülés az egyén szintjén azt vizsgálja, hogy a gyakorlatról hazatért résztvevő hogyan, milyen módon tudja alkalmazni és érvényesíttetni, elismertetni a külföldi gyakorlaton megszerzett formális, nem formális és informális tudását.

9. Átláthatósági és etikai kódex
1. Politikai függetlenség: A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány nem nyereségérdekelt civil természetvédelmi szervezet. Alapító okiratában szabályozott, hogy a mindenkori politikától és pártoktól függetlenül működik, nem csatlakozik egy párthoz sem, tőlük anyagi támogatást nem fogad el.
2. Támogatási összeg forrása: A jelen pályázat finanszírozása a Tempus Közalapítvány (www.tpf.hu) közreműködésével az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci mobilitási alprogramja által valósult meg. Pályázati azonosító szám: LdV-HU-11-PLM-2020
3. Objektivitás az értékelés során: A jelöltek értékelése egy objektív, előre kidolgozott kritériumrendszer alapján történik. Mind a nyertes, mind a pályázaton nem nyert jelöltek jogosultak a pontozást az értékelés során megtekinteni.
4. Egyenjogúság: Az értékelést nem befolyásolhatja az etnikai, vallási, nemi hovatartozás, a kor, az anyagi állapot. A hátrányos anyagi helyzetben lévőket és fogyatékossággal élőket kitüntetett körültekintéssel segítjük, de pozitív diszkriminációt az értékelésénél esetükben sem alkalmazunk. A mozgásukban vagy érzékszerveikben súlyosan korlátozott személyek jelentkezését sajnos a program természete (sok terepmunka) miatt mérlegelnünk kell.
5. Egy résztvevő többszöri kiutaztatása ugyanabban a célcsoportban nem engedélyezett, mert ez a megoldás az esélyegyenlőség elve ellen hat, leszűkíti a résztvevők körét, és csökkenti mások hozzáférését a program által kínált szakmai fejlődési lehetőségekhez.
6. A résztvevőktől részvételi vagy regisztrációs díj szedése tilos!
7. Átláthatóság, nyíltság: A program minden részlete a www.gyongybagoly.hu oldalon olvasható.

10. A fogadó szervezetről: AMBIOS
Az AMBIOS egy Nagy-Britanniában bejegyzett civil természetvédelmi szervezet, amelynek megalakulása óta egyik legfontosabb célja, hogy a természetvédelmi önkéntességet és iskolapadon kívüli környezeti oktatást erősítse. A szervezet sok éve sikeresen folytat külföldi önkéntesképző programokat (Costa Rica, Norvégia, Lengyelország, Potugália, Magyarország). Számos egyesült királyságbeli program (V-Project, EcoTrain, Kingfisher, BioBlitz) sikeres kivitelezője. Működésüknek köszönhetően sok tucat amatőr érdeklődőből vált professzionális természetkutató vagy természetvédő. Programjaikat a fenntartható kivitelezés, a minél kisebb ökológiai lenyomat hátrahagyása és a lehető legnagyobb tudatformáló hatás elérése jellemzi. A szervezetről bővebben tájékozódhat a www.ambios.net oldalon.

11. Gyakori kérdések
Pályázhatok, ha nincs angol nyelvvizsgám, de rendelkezem jó szóbeli kommunikációs képességgel?
Igen, a tényleges kommunikációs képességet az elbeszélgetés során mindenkinél ellenőrizzük. A nyelvvizsga csupán egy pontot és a jelentkezők rangsorolásakor, ellenben a valós kommunikációs képesség feltétel.
Pályázhatok, ha nem vagyok már pályakezdő, de jelenleg nincs munkám?
Igen, de csak akkor, ha van korábbi tapasztalata a természetvédelem szakterületén (pl. önkéntesség), és a jelen program támogatja a jövőbeni természetvédelmi pályaképet.
Pályázhatok, ha az egyetemen éppen félévet halasztok?
Nem, amennyiben a hallgatói jogviszony fenn áll. A hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek számára az Erasmus ösztöndíjak állnak rendelkezésre.
Pályázhatok, ha már elmúltam 38 éves, de a természetvédelemben keresek állast jelenleg?
Igen, a jelentkezésnél nincs felső korhatár, de a jelentkezéskor be kell tölteni a 18. életévet.
Pályázhatok, ha már részt vettem Leonardo mobilitási kiutazásban, de más szervezet által szervezve?
Nem, egy résztvevő többszöri kiutaztatása ugyanabban a célcsoportban nem engedélyezett (több turnusban vagy több projektben).
Milyen szinten kell angolul tudjak ahhoz, hogy eséllyel pályázzak a képzésre?
A jelöltektől nem elvárás a magas szintű angol szakmai nyelv (pl. madárfajok, növényfajok, élőhelytípusok, vagy szerszámok) ismerete, de tagadhatatlanul előny, ha valaki jó szókinccsel rendelkezik ezen a területen. Ugyanakkor a perfekt angol tudással rendelkező hallgatóknál a nyelvi fejlődés lehetősége elmarad a programban kitűzött céloktól. Olyan személyeket keresünk, akik rendelkeznek közép szintű angol nyelvtudással, de ugyanakkor az élő nyelv használatára szükségük van a továbbfejlődéshez. A minimum elvárás a konyhanyelvi angol középfokú, a mindennapok során a megértést és értetést lehetővé tevő kommunikáció.
Pályázhatok, ha csak 10 hetet tudnék kint tölteni?
Nem, az önkénteseknek alkalmazkodniuk kell a pályázati kiíráshoz. A program és a szervezés kötöttsége miatt be kell tartani a kinttartózkodás feltételeit.
Pályázhatok, ha komoly allergiám/fogyatékosságom/cukorbetegségem stb. van?
Igen, amennyiben a betegség vagy fogyatékosság nem jelent olyan jelentős korlátot a jelölt számára, ami miatt nem tud részt venni a terepi munkában vagy az utazásban. Sajnos a jelen pályázatban – részben a tevékenység jellege miatt – nem áll rendelkezésre hely súlyos fogyatékossággal élő embertársaink kiutaztatására.

 

{module Forrás: sff|none}