Nyomokat hagyunk ötletpályázatÖtletpályázat az üllői út 18. Kerületi szakaszán kreatív villamosmegálló tervezésére. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata nyílt ötletpályázatot hirdet kreatív, látványos, egyszerűen kivitelezhető köztéri alkotás, street art és public art elemek megvalósítására az Üllői út kerületi szakaszán.

A Kiíró olyan elemeket keres, amelyek azonnali, látványos változást hoznak a városképben, ezáltal pozitív hatással vannak a kerületben élők és az átutazók hangulatára.

 

A pályázóknak a pályaművet 2012. július 20-ig kell postára adni

Az ötletpályázat tárgya: Budapest XVIII. kerület 50-es villamos Baross utcai megállójának kreatív villamosmegállóként történő kialakítása/megújítása.

Az ötletpályázat kiírója: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata

Az ötletpályázat jellege, formája

Hirdetés

A pályázat jellege: nyílt, anonim

A pályázat benyújtási formája: Postai úton a pályaműhöz jelöletlen C5-os zárt borítékban csatolni szükséges a pályázó adatait, melyet a kiírás 2. mellékletét képező adatlap szerint kell megadni.

A tervezési terület elhelyezkedése és lehatárolása: Budapest XVIII. kerület, Üllői út, Határ úti végállomás felé haladó 50-es villamos Baross utcai megállója, közvetlenül az Önkormányzat épülete előtt, továbbá a kapcsolódó közterületek az 1. ábra és az 5. melléklet szerint.

A tervezési program: A Kiíró szándéka a már megvalósult Piros iskolánál található 50-es villamosmegálló után a vonal Baross utcai megállójának megújítása. Olyan elemet vagy elemeket keres a Kiíró, mely a helyszínhez illő – Polgármesteri Hivatal épülete előtti terület – és emellett fiatalos, megújító, formabontó, kreatív.

Az elemek kialakításánál a „zölddel” való kombinációt, a környezet-tudatosságra való törekvést és a közösség bevonásával való megvalósítást a Kiíró előnyben részesíti. Az Ötlet lehet akár egyetlen elem is, ha az kellően karakteres, figyelemfelkeltő. Az alkotónak az intézményi előtér mai használatát szem előtt kell tartania, a parkolók száma a parkoló megálló felőli oldalán nem csökkenthető.

Az Ötlet megvalósítására bruttó 2,0 millió forint áll a Kiíró rendelkezésére, így a pályaműnek is ezen összegkereten belül kell megvalósíthatónak lennie.

Kreatív villamosmegálló terve

A pályázat fő elemét a kreatív villamosmegálló tervezése képezi. A tervezési terület az alábbi ábrán lehatárolt területen helyezkedik el.

Fontos cél, hogy a tervezett köztéri elem a terület használóinak készüljön. Elősegítse a helyi lakosság és a területet használók helyhez való kötődését, ezzel együtt funkcionálisan és vizuálisan egyaránt emelje a terület minőségét.

Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A köztéri alkotás, public art vagy street art mű lehet: installáció, festés, szobrászati tárgy, integrált design, multimédia egyaránt.

Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a közönséggel való találkozás, ill. az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során számolniuk kell. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat, továbbá a közlekedésbiztonsági előírásoknak (lásd: 8. d. pont) is meg kell felelnie.

Koncepcionális terv – A Polgármesteri Hivatal előterének koncepcionális átgondolása

A Kiíró fontosnak tartja kreatív villamosmegállónak az intézményi előtérrel való kapcsolatát, egységként való kezelését, olyan módon történő későbbi kialakítását, mely a mai állapothoz képest emeli az előtér összképét.

Amennyiben a Pályázó az ”ötlet”-et átvezethetőnek találja a Hivatal előtti területre is, azt a fenti ábra „Koncepcionális terv” jelölésű területén tudja szemléltetni.

A pályázat megvalósítása: A legjobb ötletek felhasználási jogait a Kiíró a díjazás ellenértékeként megvásárolja.

A nyertes pályázatok alapján a kreatív villamosmegálló megvalósításának várható időpontja: 2012. október. (A megvalósítás pontos módja, a tervezés és a kivitelezés előkészítése az ötletgazdákkal együtt a konkrét ötletek jellegétől, komplexitásától függ, valamint az esetleges engedélyeztetési folyamatoktól.)

Egyéb fontos tudnivalók

– A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta.
– Egy Pályázó több pályatervet is benyújthat.
– A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, stb.) A Kreatív megálló kivitelezésére rendelkezésre álló összeg bruttó 2,0 millió forint.
– A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bíráló Bizottság javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.
– A tervezési helyszínen a jelen lévő közlekedési funkció miatt az alkotásnak meg kell felelnie az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetében (18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet) rögzítetteknek (lásd.: tinyurl.com/co7ujqo, www.millenia.eu/cms/pdf/Orsz%C3%A1gos%20Vas%C3%BAti%20Szab%C3%A1lyzat%20II.%20k%C3%B6tete.pdf).

Továbbá az alkotások elhelyezésekor figyelemmel kell arra lenni, hogy a villamos megálló a villamos peron vágány felőli szegélyétől minimum 1,5 méteres szélességet szabadon kell tartani, valamint hogy a megálló világítását rontó eszközök/tárgy egyáltalán nem helyezhető el.

A beadandó pályázati anyag tartalma

A nyomtatott és digitális formában (utóbbi kizárólag CD-n vagy DVD-n) egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

a. tervezési koncepció – részletes műleírás (max. 3db A/4-es oldal; a digitális változat pdf-ben.),
b. helyszínrajzok (kreatív villamosmegálló M=1:100)
c. vizuális terv (fotó, látványterv skiccrajz) amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét. A b., c., jelű munkarészek beadási formátuma minimum 2 db, maximum 3 db A/2-as tabló. Digitális változat pdf-ben.
d. költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének költségeit. (A digitális változat xls- ben vagy pdf-ben.)
e. zárt és jelöletlen C5 borítékban az adatlap 2. melléklet kitöltésével, valamint a tervezői nyilatkozat 3. melléklet kitöltésével. A borítékra a 4. melléklet szerinti címzéslapot kell ráragasztani (titkosság biztosítása érdekében)

Tetszőlegesen beadható munkarészek:

– helyszínrajz a koncepcionális terv területére (,amennyiben azzal alátámasztást tud adni a „kreatív villamosmegálló” ötletének) M=1:200, A/2-es tablón, digitális változat pdf-ben.
– makett M=1:50
– részlet makett, modell M=1:5
– videó Windows Media Player által lejátszható formátumba

A pályázat beadása és elbírálása

A pályázóknak a pályaművet 2012. július 20. 24:00 óráig kell postára adni.

Címzés: Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata, „Üllői Street Art”, 1184 Budapest, Üllői út 400.

A Bíráló Bizottság legkésőbb 2012. július 26-ig hirdeti ki döntését.

A Bíráló Bizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

A pályaművek díjazása

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztest hirdessen ki.

Az ötletek díjazására és a felhasználási jogok megvételére bruttó 500 000 forint áll rendelkezésre.

A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét – a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke arányában – úgy állapítják meg, hogy a díjak és a megvételek bruttó összege 25 000 és 200 000 Ftközött lehet.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

A Kiíró a pályázatot eredménytelennek minősíti, amennyiben a Bíráló Bizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Tovább tervezésre vonatkozó feltételek

A Kiíró szándéka a Bíráló Bizottság döntése alapján a nyertes pályázók közül kiválasztani – a továbbtervezéshez – azt a tervező csapatot (amely állhat akár több pályázó csoport alkotóiból), akikkel külön szerződést kíván kötni a megvalósításban való közreműködésre, amennyiben azok a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot kitöltötték és aláírták.

A továbbtervezés tárgya a kiviteli tervek elkészítése és a megvalósítási folyamat végigkísérése. Mindezekért a Kiíró az alkotókat a pályázati díjazás mellett bruttó 300 000 Ft díjazásban kívánja részesíteni.

Amennyiben Pályázó nem kíván élni a tovább tervezés lehetőségével, úgy azt is a 3. melléklet szerinti Tervezői nyilatkozatban a megfelelő rész kitöltésével kell szintén jeleznie.

Kiíró vállalja, hogy a szükséges engedélyek beszerzése kapcsán segítséget nyújt a tervezőknek.

A megvalósítandó műveket kiválasztó Bíráló Bizottság összetétele

Előd Ágnes, DLA egyetemi adjunktus, Doktori Iskola, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Somogyi Emese szobrászművész
Pozsár Péter építész (Újirány Csoport)
Bujdosó Attila építész, kutató (KÉK)
Hunyadi István városigazgató (Budapest XVIII. ker. Önkormányzata)

A pályázat lebonyolítása

2012. június 8 – A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete.
2012. június 15. – A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje, melyeket a címre kérünk megküldeni.
2012. június 20 – A kérdésekre adott válaszok határideje.
2012. július20 A pályaművek beadásának határideje.
2012. július 27-ig az eredmények kihirdetése és a díjak átadása (melynek pontos időpontjáról minden érintettet a megadott kontaktokon keresztül értesítünk, továbbá a www.ulloistreetart.hu honlapon is közzé tesszük).
2012. augusztus 21-24. – között Kiállítás a pályaművekből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Galériájában.
2012. október – a pályaművek megvalósítása.

Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ulloistreetart@bp18.hu e-mail címen kaphatnak.

Kérdés – Válasz

A pályázók kérdéseiket 2012. június 8-tól kezdődően június 15-én 24 óráig tehetik fel. A kérdéseket e-mailben a ulloistreetart@bp18.hu e-mail címre kell megküldeni. A beérkezett kérdésekre a válaszokat Kiíró a www.ulloistreetart.hu oldalon fogja közé tenni 2012. június 20-án.

A Kiírás véglegesítése

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (bíráló bizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet.

Kiállítás

A pályázó pályaművének beadásával tudomásul veszi, hogy a Kiíró az ötletpályázat anyagából kiállítást kíván tartani, melyen a nyertes és díjazott pályaművek nevesítve kerülnek bemutatásra. A nem nyertes és díjazásban sem részesült pályaművek is bemutatásra kerülhetnek a pályázókkal való egyeztetést követően.

A pályázat mellékletei letölthetők a pályázat honlapjáról

 

{module Forrás: sff}