Már­cius 15-én idén is sok szí­nes csa­ládi és gye­rek­prog­ram közül választ­hatsz. Összegyűj­töt­tük öt hely­szí­nen az öt leg­jobb eseményt.

 

 

 

 

 

 

Had­tör­té­neti Múzeum

A Had­tör­té­neti Múzeum egész héten ingye­nes múze­um­pe­da­gó­giai prog­ra­mok­kal készül az ünnepre, vasár­nap a csa­lá­do­kat vár­ják, akik meg­les­he­tik, hogyan készül­tek a sza­bad­ság­harc ide­jén a kar­dok és a külön­böző fegy­ve­rek, vala­mint huszá­rok, tüzé­rek, gya­lo­go­sok vár­ják a lel­kes újon­co­kat, hogy meg­mu­tas­sák, hogyan is har­col­tak a sza­bad­ság­harc idején.

Par­la­ment

Nem­zeti ünne­pe­in­ken hagyo­má­nyo­san kinyit­ják az Ország­ház kapu­ját, így a nagy­kö­zön­ség is meg­cso­dál­hatja Ste­indl Imre cso­dá­la­tos alko­tá­sát. Idén a láto­ga­tók 10 óra és 17 óra között lép­het­nek be a magyar tör­vény­ho­zás épü­le­tébe, ahol a prog­ram kere­tein belül meg­te­kint­hető az épü­let impo­záns Dísz­lépcső­háza, a Par­la­ment Kupo­la­terme, vala­mint a Hon­véd Koro­naőr­ség által őrzött Szent Korona. Hosszú sorokra készülj, de meg­éri a várakozást!

 

Budai vár

A Budai vár­ban több hely­szí­nen zaj­lik majd az ünnepi prog­ram­so­ro­zat: “Újra van Budán kutya­vá­sár”, bábelőa­dá­sok, kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok, tánc­ta­ní­tás és bemu­tató, gólya­lá­bas előa­dá­sok, vetél­kedők, lósi­mo­gató, gaszt­ro­kul­tu­rá­lis sétány, az Alma együt­tes kon­certje, a Tekerő Quin­tet előa­dása, illetve az Ope­rett Szín­ház egy­ve­lege kínál tar­tal­mas szó­ra­ko­zást az egész családnak.

Nem­zeti Levéltár

Ha ellá­to­gatsz a Nem­zeti Levél­tárba, kalan­dos idő­uta­zásba csöp­pen­hetsz. mely­nek során végig­jár­hat­od az 1848–49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc jelentős szín­te­reit, meg­is­mer­he­ted annak leg­fon­to­sabb ese­mé­nyeit, sze­replőit. És amíg a gye­re­kek meg­hall­gat­nak egy mesét a Lovag­te­rem­ben, a felnőt­tek az intéz­mény őri­ze­té­ben lévő ere­deti 1848–49-es ira­to­kat (füg­get­len­ségi nyi­lat­ko­zat, Petőfi-kézirat, Leiningen-Westerburg Károly aradi búcsú­le­vele) tekint­hetnek meg.

 

Szent­end­rei Skanzen

A Nem­zeti hét­vé­gén a nép­zene, nép­tánc segít­sé­gé­vel emlé­ke­zik a Szent­end­rei Skan­zen a ’48-as for­ra­da­lomra. A két nap során tánc­ház­zal, neves nép­ze­né­szek előa­dá­sa­i­val vár­ják a látogatókat.

Petőfi Iro­dalmi Múzeum

Szom­ba­ton izgal­mas sétára invi­tálja az érdeklődő­ket a Petőfi Iro­dalmi Múzeum. A más­fél órás prog­ra­mon végig­lá­to­gat­ha­tod azo­kat a hely­szí­ne­ket, melyek szo­ro­san kap­cso­lód­nak Petőfi Sán­dor éle­té­hez és ter­mé­sze­te­sen a 48-as for­ra­da­lom­hoz. Isko­lás gyer­me­kek­nek és szü­le­ik­nek ajánljuk.

 

 

Forrás: http://www.piknikmagazin.hu/