A Hús­vét csa­ládi ünnep, ami­nek sze­ret­jük meg­adni a mód­ját. Fel­dí­szít­jük ott­ho­nun­kat, meg­lá­to­gat­juk csa­lád­tag­ja­in­kat és bará­ta­in­kat, és fino­m húsvéti sütiket eszünk.

 

Biz­tos neked is van­nak bevált süte­mé­nyeid, recept­jeid, ami­ket Hús­vét­kor min­den évben elő­ve­szel. Mi most nem recep­tek­kel készül­tünk, hanem néhány olyan süti­dí­szí­tést gyűj­töt­tünk össze, ami iga­zán hús­véti és tava­szi han­gu­latba varázsol. Húsvéti sütikre fel!

Az hús­véti ünnepi asz­tal dísze: a torta

A hús­véti fogá­sok után jól esik egy kis édes­ség. Készítsd el a csa­lá­dod ked­venc tor­tá­ját, és adj neki hús­véti külsőt — könnyebb őket elké­szí­teni, mint gon­dol­nád, mar­ci­pán­nal, cso­ki­val és tojás­cu­kor­ral. Biz­tos lesz a siker!

Sok mar­ci­pán­nal és reszelt étcso­ko­lá­dé­val készült ez a bájos kerti jele­net. Répa­torta alap­pal iga­zán stílusos!

 

Húsvéti sütik – 1

 

Néhány Kit­Kat csoki és sok szí­nes tojás alakú dra­zsé, no meg egy szép sza­lag — csak ennyi kell ehhez a nagyon muta­tós tor­tá­hoz. Készül­het étcso­ki­ból, tej­cso­ki­ból vagy fehér­cso­ki­ból — és a sza­lag szí­nét is vál­toz­tat­ha­tod– így min­den asz­talra illeni fog.

Húsvéti sütik – 2


Cso­ki­imá­dók­nak jó válasz­tás lehet ez a cso­da­szép fészek alakú torta, kismadárral.

Húsvéti sütik – 3


Ha túl sok ott­hon a cso­kinyu­szi, íme egy jó mód­szer a kész­le­tek csök­ken­té­sére: fogd be őket tortadísznek! 🙂

Húsvéti sütik – 4


Vari­á­ciók pis­kó­tára, kalácsra

Fel­vágja mutatja meg külön­le­ges­sé­gét ez a szép pis­kóta! Az a trükkje, hogy elő­ször egy kisebb kakaós pis­kó­tát kell készí­teni, majd azt sze­le­tekre vágva egy tetsző­le­ges for­májú (jelen eset­ben nyu­szis) kiszú­ró­val nyu­szi­kat vágni belőle. Egy hosszú pis­kó­ta­for­má­ban tedd eze­ket szo­ro­san egy­más mögé, majd erre öntsd a fehér pis­kó­ta­ré­te­get, és süsd meg.

 

Húsvéti sütik – 5

 

A hagyo­má­nyos olasz hús­véti kalácsba szí­nes tojá­so­kat süt­nek — vidám és gyönyörű!

Húsvéti sütik – 6


Miért ne lehetne mézeskalács?

A mézes­ka­lá­csot leg­in­kább kará­csony­kor készít­jük, pedig nagyon finom, egy­szerű, és vál­to­za­to­san díszít­hető. Ven­dé­geld meg hús­vét­kor is azzal a csa­lá­dot és a bará­ta­i­dat! Csak a kiszú­ró­kat kell lecse­rél­ned és más díszí­tést kita­lál­nod, és locso­ló­aján­dék­nak is meg­állja a helyét!

Húsvéti sütik – 7

 

Sok fehér cukor­máz és készül­nek a hófe­hér nyuszik:

Húsvéti sütik – 8

 

Szí­nes cukor­máz segít­sé­gé­vel pedig a rétek szí­nes pil­lan­gói ele­ve­ned­nek meg. Díszítsd a gye­re­kek­kel együtt!

Húsvéti sütik – 9

 

Ven­dég­váró falatkák

Ezút­tal a pogá­csá­kat ne szórd meg sajt­tal, ehe­lyett olló segít­sé­gé­vel for­málj “neki” két nyu­szi­fü­let és –sze­met! Cuki nyu­szik lesz­nek belőlük.

Húsvéti sütik – 10

 

Még egy vál­to­zat répa­földre — muf­fin for­má­já­ban is nagyon mutatós!

Húsvéti sütik – 11


Üre­ges ét– vagy tej­cso­ki­to­já­so­kat tölts meg (nem túl édes) mascarpone-alapú krém­mel és vaní­lia­pu­ding­gal! Nagyon egyedi kana­las sütid min­den hely­zet­ben sikert fog aratni.

Húsvéti sütik – 12


Forrás: http://www.piknikmagazin.hu/magazin/aktualitasok/husveti-sutik-amik-biztos-sikert-aratnak