A Vám- és Pénzügyőrség a nyári utazások megkönnyítése érdekében az alábbiakról tájékoztatja az Európai Unióba, és azon kívülre, valamint onnan hazánkba érkező utazókat.
Az utazáshoz elkészített élelmiszercsomagba továbbra sem ajánlatos nyers húst, házi készítésű hentesárut, tejterméket (könnyen romlandó élelmiszert) tenni, mivel ezek bevitelét szinte valamennyi ország tiltja. Ezen kívül bármikor lehetnek olyan termékek, amelyek – különböző állatok által terjesztett betegségek terjedésének megakadályozása érdekében – ideiglenesen beviteli vagy kiviteli tiltólistára kerülnek. Az Unióból hazánkba érkező utasok által hozott dohánytermékek esetében 800 szál cigaretta, 200 db szivar, 400 db szivarka, 1000 gramm fogyasztási dohány, alkoholtermékek esetében 110 liter sör, 20 liter köztes alkoholtermék (pl. likőrök), 10 liter alkoholtermék (pl. pálinka, whisky, brandy), 90 liter bor (ebből pezsgő legfeljebb 60 liter lehet) minősül nem kereskedelmi jellegűnek. Egyes uniós országok (Ausztria, Finnország, Németország, Belgium, Egyesült Királyság, Írország, Dánia, Svédország) korlátozzák a hazánkból bevihető cigaretta mennyiségét. Az említett tagállamokba történő belépéskor Magyarországról 200 szál cigaretta vihető be. Romániából és Bulgáriából hazánkba – jövedéki adóteher nélkül – behozható cigaretta mennyisége a 17. életévüket betöltött személyek esetében 200 szál. Ezen mennyiség felett jövedéki adóterhet kell fizetni a helyszínen. Amennyiben az uniós állampolgár házi kedvencével (kutya, macska, házigörény) kívánja átlépni a határt, úgynevezett Állatútlevéllel (pet passport) kell rendelkeznie. Ezt a lakóhely szerint illetékes állatorvos adja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és azonosítása tetoválással vagy mikrocsippel megoldott. A kisállat útlevél egy oltási időszakra érvényes (kutyáknál egy év), ezután újra ki kell váltani. A kulturális javaknak egy másik államba (Unióba és harmadik országba egyaránt) történő kiviteléhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiállított engedély szükséges. Az ilyen jellegű tárgyak csak meghatározott határátkelő-helyeken szállíthatók. Az utazás előtt mindenképpen célszerű tájékozódni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján (www.koh.hu). Az Európai Unióba belépő, illetve az Európai Uniót elhagyó utasok, akiknél 10.000 euró vagy azt meghaladó összegű (akár különböző pénznemekben lévő) készpénz, vagy ennek megfelelő összértékű, készpénzre könnyen átváltható eszköz (pl. kötvény, részvény, utazási csekk) található, annál a vámhatóságnál (vagy egyéb illetékes hatóságnál), amelynél belépett az Unióba, vagy elhagyta az Uniót, köteles erről nyilatkozatot tenni. Vámmentes 175 euró összeghatárig a „sze­mé­lyi pog­­gyász”, amely egyrészt pog­­gyá­szunk egé­szét jelenti, me­lyet a kö­zös­ségbe ­ér­ke­zés­kor a vám­ha­tó­ság­nak be tu­dunk mu­tat­ni, másrészt az elő­re vagy ma­gunk után kül­dött csomagokat, ha azt fel­adás­kor kí­sé­rő­pog­­gyász­ként re­giszt­rál­ták. Nem le­het igény­be ven­ni ezt a vámmentes keretet az olyan ter­mé­kek vám­ke­ze­lé­se so­rán, me­lyek egye­di ér­té­ke a 175 eurót meg­ha­lad­ja. Például, ha hozunk magunkkal egy 140 euró értékű, valamint egy 90 euró értékű terméket, akkor a 140 eurós tétel kiadható vámfizetés nélkül, a 90 euró értékű áru 35 euróig vámmentes, és az e fölötti rész vámkötelessé válik. Ugyanakkor, ha egy 200 euró értékű árut kívánunk behozni, úgy – mivel a fentiek értelmében az egyedi érték ilyen esetben nem osztható – a 200 euró után kell a vámot és a nemzeti adókat (például az áfát) megfizetni. Az Európai Unión kívülről vámmentesen behozható dohánytermék-mennyiség a 17. életévüket betöltött személyek esetében 200 db ci­ga­ret­ta, vagy 100 db szi­var­ka (egyen­ként leg­fel­jebb 3 gramm sú­lyú szi­var), vagy 50 db szi­var, vagy 250 gramm ci­ga­ret­ta-, pi­pa­do­hány vagy a fen­ti ter­mé­kek­ből ve­gye­sen ös­­sze­ál­lí­tott ará­nyos men­­nyi­sé­gek. Be­hoz­ha­tó vám­fi­ze­tés nél­kül a krónikus betegek számára szükséges – kezelőorvos által előírt mennyiségű – gyógyszer, azonban szinte minden ország tiltja a pszichotrop készítmények (nyugtatók, élénkítők, hallucinogének) bevitelét. (forrás: gondola.hu)