Mi szükséges a referencia intézménnyé váláshoz?A Közép-magyarországi Régió Hálózatkoordinációs Központja, a Coop System Projektiroda két témában tartott információs napot a közelmúltban. Május 21-én a TÁMOP 3.1.4-es pályázók részére bemutatót szervezett, melyen az általuk kötelezően feltöltendő Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF), május 25-én, a referencia-intézménnyé válás folyamatát támogató online feltöltő felület használatát ismertette.

A rendezvényeken a hallgatóság a különböző online felületek ki- és feltöltéséről praktikus, gyakorlatban használható információkat szerezhetett be. Az információs napok további kiemelt témája volt a intézmények tájékoztatása a referencia-intézménnyé válás folyamatáról, lehetőségeiről. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP9 keretében megvalósuló közoktatás-fejlesztésben érintett, több ezer pályázó intézmény feladata lesz, hogy komplex, innovatív, esetenként teljesen újszerű fejlesztési tartalmakat adaptáljanak és hozzanak létre. E feladat sikere érdekében példaértékű (referenciaértékű) intézmények mintáin kell megtapasztalniuk az óvodai, iskolai, kollégiumi gyakorlatban honosított sikeres megoldásaikat, tanítási-, oktatási innovációikat, módszereiket. A pályázó intézmények egyik kötelező feladata, hogy legalább két jó gyakorlatot töltsenek fel az Educatio Nkft. http://kosar.educatio.hu honlapjára, s készüljenek fel a referencia-intézménnyé válásra, ebben nyújt hasznos, gyakorlatias segítséget a Coop System Projektiroda – mondta Jakobsenné Szentmihályi Rózsa, a hálózatkoordinációs központ szakmai vezetője az információs napokkal kapcsolatban. Hozzátette továbbá, hogy a referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat, ezért kiemelten fontos, hogy minél többen éljenek a TÁMOP pályázatai által kínált lehetőséggel, és megkapják a megfelelő tájékoztatást a szükséges feladatok elvégzéséhez.

Az információs napokon a szakmai előadók (Mihók Viktória és Balatoni Barbara, a hálózatkoordinációs iroda szakmai munkatársai) részletesen, lépésről lépésre ismertették a referencia intézménnyé válás feltételeit, folyamatát, az intézményekkel szemben fennálló követelményektől, a dokumentumok, pályázati anyagok leadási határidejéig, módjáig. Emellett technikai információkat, praktikus tanácsokat is adtak az online feltöltő felület használatához a Közép-magyarországi régióból érkezett több mint harminc intézmény képviselőinek.

 

1. A referencia-intézmény definíciója

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

2. A referencia-intézmény típusok főbb csoportjai

 • Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
 • Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely
 • Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában
 • Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő
 • Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely
 • Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó intézmény
 • Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/intézmény együttes
 • Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely
 • Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely /”tehetségpont”
 • Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely
 • Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely
 • A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely
 • A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely
 • Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció területein minta-közvetítő intézmény.

E referenciaterületek köre bővülhet, és egy-egy intézmény akár több referenciaterületen is lehet mintaadó. Egyéb, új referenciaterület azonosítása egyeztetést, döntést igényel; ennek érdekében az intézmény felveszi a kapcsolatot a székhelye szerinti régióban működő regionális hálózatkoordinációs központtal.

3.  A referencia-intézmények fő jellemzői

 • Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.
 • Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
 • Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek, jellege szerint szolgáltatni kész a nonformális képzési területeken, felnőttképzésben is.
 • Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referencia-intézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban.
 • Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik, vállalja a külső értékelésben való részvételt.
 • Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza.
 • Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés.
 • Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referencia-intézményi működés lehetőségét.
 • Az intézmény általa megjelölt referencia-területen minimum két éve működik.
 • Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a szupervízió, valamint a hospitálás lehetőségeinek biztosítását.

 

4. A referencia-intézmények rendszerkörnyezete

A TÁMOP közoktatás-fejlesztésben érintett, több ezer pályázó intézmény feladata lesz, hogy komplex, innovatív, esetenként teljesen újszerű fejlesztési tartalmakat adaptáljanak, hozzanak létre; e feladat sikere érdekében példaértékű intézmények mintáin kell megtapasztalniuk az óvodai, iskolai, kollégiumi gyakorlatban honosított sikeres megoldásokat. A pályázó intézmények egyik kötelező feladata, hogy jó gyakorlatokat vegyenek át, honosítsanak. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Referencia-intézmény és a jó gyakorlat gazda azonban nem ugyanaz; a jó gyakorlatok egy részét nem referencia-intézmények szolgáltatják. A referencia-intézmények több, összefüggő jó gyakorlattal rendelkeznek, akár egy referenciatípuson belül is; ez eredendő tulajdonságuk.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében pályázó intézmények és további érdeklődők számára 2010-ben jelentős számú referenciahely szolgáltatásait, mintáit kell felkínálni a TÁMOP Szolgáltató kosár felületen és a TÁMOP 3.2.2-es, régiós hálózatkoordinációs központok szolgáltatási csatornáin keresztül, regionálisan és országosan egyaránt.

A referencia-intézmények komplex hálózati szolgáltatásainak forrását a 2013-ig tartó fejlesztési folyamatban részes, további pályázó óvodák, iskolák hálózati tanulási, adaptációs, implementációs feladatok sikere érdekében rendelkezésre álló forrásai képesek biztosítani.

 

5. A referencia-intézménnyé válás lehetőségéi, folyamata

Ahhoz, hogy egy intézmény referenciaintézményi minősítést kapjon, több lépcsős eljárásrendszeren kell végighaladnia. A referenciaintézménnyé válásnak alapvetően két útja van:

 

 1. A TÁMOP 3.1.7-s pályázat során az intézmények létszámfüggően pályázhatnak fejlesztésre felhasználható, 2-6 millió forint közti összegre, mely segítségével megteremthetik a referenciaintézménnyé válás infrastrukturális hátterét. A pályázat országszerte egyenlő lehetőséget biztosít minden jelentkezőnek, a pályázati keret, a feltételek, és a megpályázható összegek is egyenlők valamennyi régióban.
 2. Az intézménynek nincs szüksége fejlesztési keretre, saját erőből biztosítani tudja a referenciaintézmények számára kötelezően előírt szolgáltatásokat. Ezen intézményeknek kötelező fejlesztési tervet kell készíteniük, amely magában foglalja azokat a képzéseket, amelyek elsősorban arra irányulnak, hogy el tudják látni a referenciaintézményi funkcióikat.

 

A fenti útvonalak valamelyike mentén elindult intézményeknek a továbbiakban ugyanazt az eljárásrendet kell követniük. Az előminősítési eljárás menete:

 • bejelentkezés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított, http://kosar.educatio.hu portálon elérhető regisztrációs felületen
 • előzetes együttműködési megállapodás megkötése
 • dokumentumok feltöltése a dokumentumtárba
 • „jó gyakorlatok” feltöltése (külön eljárás keretében kell feltölteni a http://kosar.educatio.hu portál intézményi innováció fül „jó gyakorlat” pontjánál)
 • Intézményi fejlesztési terv összeállítása
 • formai és szakmai előminősítés
 • előminősítési nyilatkozat kiadása, amely dokumentum megnyitja a felkészülés lehetőségét

 

A referencia-intézményi minősítési eljárást a TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás” c. kiemelt projekt és a TÁMOP-3.2.2. „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” c. pályázat regionális Kedvezményezettjével együttműködésében folytatják le.