Szep­tem­ber 7.-én idén utol­jára nyitja meg kapu­ját a Pöt­töm­kert, ami­kor egy napra a park a gyerekeké.

Prog­ra­mok:

Kre­a­tív kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok, gye­rek­jóga, könyv­vá­sár, nyo­mo­zós játék, dél­előtt Esz­ter­lánc zene­kar kon­certje, vala­mint sok-sok játék és vidám­ság. Dél­után bohóc­tréfa várja a gyerekeket.

A ren­dez­vény 18 éven alu­liak szá­mára ingye­nes. A 18 éven felü­liek 500 Ft-os belépő­je­gyük­kel a Bátor Tábort támogatják.

 

Forrás:piknikmagazin.hu