Az Álla­tok világ­napja alkal­má­ból októ­ber 4-én sok állat­kert­ben, vadas­park­ban, állat­ház­ban és álla­tok­kal fog­lal­kozó hely­szí­nen

külön­le­ges prog­ra­mok­kal vár­ják a kicsi­ket és nagyokat.

Az Álla­tok világ­nap­ját min­den évben Szent Ferenc emlék­nap­ján, októ­ber 4-én ünne­pel­jük. Ez a nap Assisi Szent Ferenc­nek, az álla­tok védő­szent­jé­nek halála napja. Az Álla­tok világ­nap­ján ma már nem csak a vadon élő, hanem min­den állat védel­mére fel­hív­ják a figyel­met. A haszon­elvű­ség­nek sok állat esik áldo­za­tul és a kedv­te­lési állat­tar­tás pedig nem min­dig ala­pul a felelős­sé­gen. Magyar­or­szá­gon pél­dául évente több száz­ezer “ked­venc” állat válik kóborrá.

 

Mikor:Oct 4 @ 09:00 – 18:00

Hol:szinte minden állatos helyen 🙂

 

Forrás:piknikmagazin.hu