2014. októ­ber 25-én, szom­ba­ton és októ­ber 31-én, pén­te­ken éjsza­kai labi­rin­tu­so­zás a Hal­lo­ween jegyében!

 

A labi­rin­tus nap­pal is jó mulat­ság, de éjszaka még izgalmasabb!

Közép-Európában egye­dül­álló tema­ti­kus sövény­la­bi­rin­tu­sunk 2011 máju­sá­ban nyi­totta meg kapuit Ópusz­ta­sze­ren, a Nem­zeti Tör­té­neti Emlék­park szom­széd­sá­gá­ban, Sze­gedtől 30, Buda­pesttől csu­pán 90 perc­nyi autóútra.

Utolsó belé­pés 20:00-kor, zárás 22:00-kor! Zseb­lámpa, fej­lámpa hasz­ná­lata aján­lott!

(Aki a logi­kai játé­kok­kal is sze­retne még a vilá­gos­ban meg­is­mer­kedni, java­solt a korábbi érke­zés, mivel este 6-kor, illetve 5-kor már tel­je­sen sötét lesz!)

Forrás: piknikmagazin.hu