A Magyar Mező­gaz­da­sági Múze­um­ban meg­ren­de­zett, külön­le­ges madár­szép­ség­ver­se­nyen ezer­nél is több papa­gáj, kakadu, ara és egzo­ti­kus madár ver­seng a Pan­nó­nia Dísz­ma­dár és Dísz­ál­lat Egye­sü­let által kiírt kupákért.

 

Ver­se­nyek és programok

XII. Pan­nó­nia Ver­s­ele Laga Kupa

Nem­zet­közi Dísz­ma­dár Kiál­lí­tás és Magyar Baj­nok­ság

IV. Papa­gáj Work­shop

Dísz­nö­vény Kiál­lí­tás és Vásár

A Pan­nó­nia Dísz­ma­dár és Dísz­ál­lat Egye­sü­let egyik leg­fon­to­sabb kül­de­tése a ter­mé­szet­tu­da­tos gon­dol­ko­dásra és felelős állat­tar­tásra neve­lés, mely­nek egyik útja a mada­rak sok­fé­le­sé­gé­nek meg­is­mer­te­tése és meg­sze­ret­te­tése a fia­tal generációkkal.

A hét­végi ren­dez­vé­nyen a láto­ga­tók a ver­se­nye­ken fel­vo­nuló díszes madár­se­reg­let mel­lett a Dísz­nö­vény Kiál­lí­tás és Vásár zöld szín­ka­val­kád­ját is élvezhetik.

A kiál­lí­tás nyitva tar­tása:

  • pén­tek: 10–17 óráig
  • szom­bat: 9–18 óráig
  • vasár­nap: 9–16 óráig

Bővebb infor­má­ció a Múzeum hon­lap­ján.

A belépő­jeggyel a múzeum összes, saját ren­de­zésű állandó és idő­szaki kiál­lí­tása is meg­te­kint­hető. A Varázs­erdő — Kövesd a titok­za­tos göm­bö­ket! kiál­lí­tás és óriás tár­sas­já­ték csak külön jegy meg­vá­sár­lá­sá­val látogatható.

A kiál­lí­tás szer­vezői: Pan­nó­nia Dísz­ma­dár és Dísz­ál­lat Egye­sü­let, Pan­nó­nia MDPOS

Forrás: piknikmagazin.hu