A Magyar Közlöny 116. számában jelent meg a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A rendelet szövege, melléklet nélkül

Valamennyi pályázat beadási határideje: 2008. szeptember 10.

A Rendelet alapján – a feltételek teljesülése esetén – négy pályázatra lehet támogatási igényt benyújtani.

A pályázati típusok

1. pályázat

A fenntartó támogatási igényt nyújthat be:

1. informatikai eszközökre,
2. a nevelési, pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében szereplő eszközökre, taneszközökre,
3. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletben meghatározott eszközökre, berendezésekre és felszerelésekre,
4. a közoktatásról szóló törvény 8. § (3) bekezdés d) pontja alapján a 2008/2009. tanévben a nevelési oktatási intézményekben az 5. évfolyamon először megszervezésre kerülő nem szakrendszerű oktatás érdekében, a kooperatív pedagógiai módszerek és a projektmódszer tanórai megvalósításához és a pedagógiai munkát támogató portfóliók elkészítéséhez szükséges szemléltetőeszközök elkészítésének költségeihez.

A fenntartó

* az óvodába járó gyermekek után legfeljebb 1200 Ft/fő,
* az 1-13 évfolyamon, általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanuló után legfeljebb 2400 Ft/fő,
* kollégiumi nevelésben részesülő, nappali rendszerű oktatásban is részt vevő tanuló után 2400 Ft/fő,
* alapfokú művészetoktatásban tanuló után legfeljebb 600 Ft/fő támogatási igényt nyújthat be.

Igénylési lap minta (Rendelet 1. számú melléklete)

2. pályázat

A fenntartó legfeljebb 70 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai feladatok ellátása esetén a pedagógus-munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján.
A fenntartó a támogatást személyi számítógép, note-book és táska, pendrive, scanner, fénymásológép, router, valamint kereskedelemben kapható szoftver megvásárlására fordíthatja.

3. pályázat

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet, valamint nevelési tanácsadást ellátó intézmény fenntartója legfeljebb 300 000 Ft/intézmény támogatást igényelhet a Wechsler Gyermek Intelligenciateszt-készlet (WISC-IV) megvásárlásához, valamint akkreditált WISC-IV tanfolyamon való részvétel képzési díjához. Képzésre a támogatás akkor fordítható, ha a képzésen részt vevőt az intézmény főállásban, pedagógus munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatja.

A 3. és a 4. pályázat esetében a támogatás benyújtásának feltétele az, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása szakmailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézményegység keretében történik.

Igénylési lap minta 3. és a 4. pályázathoz (Rendelet 2. számú melléklete)

4. pályázat

Az a fenntartó, amely 3000 fő alatti lakosságszámú településen tart fenn óvodai, illetve általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézményt, intézményenként legfeljebb 2 000 000 Ft/intézmény támogatási igényt nyújthat be szakmai, informatikai és taneszközre.

Igénylési lap minta (Rendelet 6. számú melléklet A)-C) táblák)

Az igénylési lapokat elektronikus úton a http://e-igenyles.omai.hu/ honlapon lehet előállítani.

A 4. pályázat esetében feladatellátási helyenként kell a Rendelet 6. számú melléklet D) és E) jelű szakmai adatlapokat kitölteni. E két adatlapot kizárólag postai úton kell beküldeni.

D) jelű adatlap
E) jelű adatlap

A pályázatok benyújthatók:

A helyi önkormányzat (beleértve az önkormányzati társulás esetét is) – valamennyi pályázat esetében – a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megyeszékhelyen működő szakterületi feladatot ellátó szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be a támogatási igényét.

A nem állami intézményfenntartó az első-három pályázat esetében az Igazgatósághoz nyújtja be a támogatási igényét, azonban a negyedik pályázat esetében már az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, Pályázatkezelési Önálló Osztálya (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) részére.

Az állami felsőoktatási intézményfenntartó az első három pályázat esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) részére, a negyedik pályázatot az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, Pályázatkezelési Önálló Osztálya (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) számára kell megküldeni.

OKM Közoktatási Szakállamtitkárság