A pályázat beadási határideje: 2008. szeptember 25. (postabélyegző dátuma!)

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja
A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő esélyeket a szegényebb családból származó, alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek. Súlyos különbségek mutatkoznak a szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai eredményei között, az érettségihez jutás esélyeit tekintve például ötvenszeres a különbség.
A Magyar Kormány biztosítani kívánja a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integrációt, ezért a Kormány 1016/2005. (II. 25.) határozata rendelkezett az Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról. A program átfogó célja (1) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint (2) a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.
Az ösztöndíjprogram hatása, eredményessége egyértelműen érezhető, hiszen a 2007/2008. tanévben több mint 20.000 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló és mentora kapott támogatást az esélyegyenlőségi alprogramok keretében.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:
Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra;
Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából;
Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra;
(a fenti alprogramok együtt: esélyegyenlőségi ösztöndíjak)
Út a tudományhoz alprogram, amelynek célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása.
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében
a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi – mentori támogatásban;
a mentor ösztöndíjban részesül;
a pályázatot továbbító közoktatási intézmények lebonyolítási támogatásban részesülnek.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával közösen 2008-ban ismételten pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételre.
A pályázás feltételeit jelen pályázati felhívás, valamint a pályázati dokumentáció (űrlapok, kitöltési útmutatók) tartalmazza.
Jelen pályázati felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjaira vonatkozik. Az Út a tudományhoz alprogram esetében külön pályázati felhívás kerül megjelentetésre.
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjai által kínált lehetőségek, pályázási és egyéb feltételek a következőkben általánosan, illetve az egyes alprogramok szerint csoportosítva részletesen is bemutatásra kerülnek.
A pályázatra vonatkozó további feltételek tekintetében az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (ideértve az azt módosító 77/2006. (IV. 4.) Korm. rendeletet, a 38/2007. (III. 7.) Korm. rendeletet, valamint a 155/2008. (VI. 6.) Korm. rendeletet is) alkalmazandó.

II. Általános tudnivalók a pályázásról1
1. A pályázásra jogosultak köre
Tanulók:
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához ösztöndíj) pályázhat a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2008/2009. tanévben:
halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
családba fogadott; vagy
átmeneti nevelésbe; vagy
ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
utógondozásban; vagy
utógondozói ellátásban részesül; vagy
hátrányos helyzetű,
és meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul (ld. az alprogramonkénti részletes feltételeknél).
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében – kivétel a tartós nevelésbe vett tanulókat – a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához az alábbi dokumentumok valamelyikét a pályázó köteles az Ösztöndíjas pályázati űrlaphoz csatolni:
jegyző előtt tett nyilatkozat másolatát arról, hogy a törvényes felügyeletet ellátó szülő/szülők vagy gyám/gyámok legfeljebb az iskolai nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen;
vagy
jegyző által a halmozottan hátrányos helyzet meglétéről kiállított igazolást.

Figyelem!
Évismétlő tanuló: abban az esetben, ha a tanuló a 2007/2008. tanévben valamely esélyegyenlőségi ösztöndíjban részesült, és a 2008/2009. tanévben is ugyanazon évfolyamon tanul, mint amelyre a korábbi ösztöndíja vonatkozott, a 2008/2009. tanévben nem részesülhet esélyegyenlőségi ösztöndíjban.
Magántanuló: a tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy magántanulóként is teljesíthető. Mivel a magántanuló a közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, jogosult lehet az Útravaló ösztöndíjra.
Továbbfutó ösztöndíjas: abban az esetben, ha a tanuló a 2007/2008. tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült, és ugyanazon alprogramban mentorával közösen folytatni kívánja ösztöndíjas jogviszonyát, nem szükséges új pályázatot benyújtania, amennyiben ugyanazon alprogram keretében a 2008/2009. tanévben is jogosult az ösztöndíjra, valamint a folytatás szándékáról a 2007. évi közoktatási intézményi záró beszámoló mellékletét képező „Tanulói szándéknyilatkozaton” – mentorával együtt – nyilatkozott2. Amennyiben a tanuló mégis új pályázatot nyújt be a 2008. évi fordulóban, a továbbfutó ösztöndíját automatikusan elveszíti, és az új pályázat alapján részesülhet ösztöndíjban, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelel.
Alprogramok közötti váltás: az egyes esélyegyenlőségi ösztöndíjak (alprogramok) közötti „átjárásra” nincs lehetőség újabb pályázat benyújtása nélkül, mivel az egyes alprogramok pályázói köre eltér, így egy tanuló értelemszerűen csak egy alprogram pályázati feltételeinek felel meg.
Mentorok:
Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat:
a pedagógus végzettséggel rendelkező személy; vagy
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy
működő tanoda tanára; valamint
az Út a középiskolába alprogramban az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 39/K §-a alapján 2008. május 29-én meghirdetett pályázat keretében a „Tehetséggondozó Középiskola” címet elnyert középiskola tanára (ld. az alprogramonkénti részletes feltételeknél).

Az Út a szakmához ösztöndíj esetében mentorként pályázhat a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai elméleti vagy gyakorlati tantárgyakat oktató
pedagógus; vagy
szakoktató, vagy
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg.

Figyelem!
Egy személy egyazon tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a tudományhoz alprogramot is) összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet.
Amennyiben azonban a mentorként pályázó személy kizárólag az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében kíván mentorként működni, egyazon tanévben legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.
A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a korábbi pályázati fordulókban nyertes – továbbfutó ösztöndíjas – mentorok sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet!
Amennyiben a mentorként pályázó személy a fent meghatározott számot meghaladó számú pályázatot nyújt be, a pályáztató szerv felhívja arra, hogy az általa megadott határidőn belül nevezze meg azon pályázatokat, amelyeket érvénytelennek kell tekinteni a fenti szám túllépése miatt. Amennyiben a mentorként pályázó személy e felhívásnak a megadott határidőn belül eleget tesz, a pályáztató szerv erről írásban értesíti az érvénytelen pályázattal érintett tanulót, illetve törvényes képviselőjét, valamint a közoktatási intézményt, és tájékoztatja őket arról, hogy az általa megadott határidőn belül újabb pályázatot nyújthatnak be. Amennyiben a mentorként pályázó személy a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, valamennyi pályázat, amelyben részt vesz, érvénytelen. A pályáztató szerv erről írásban értesíti az érintett tanulókat, illetve törvényes képviselőjüket, a mentorként pályázó személyt, valamint a közoktatási intézményt, és tájékoztatja az érintett tanulókat, illetve törvényes képviselőjüket, valamint a közoktatási intézményt arról, hogy az általa megadott határidőn belül újabb pályázatot nyújthatnak be, valamint a mentorként pályázó személyt arról, hogy az adott pályáztatási időszakban újabb pályázatot nem nyújthat be. Amennyiben az érvénytelenség úgy merül fel, hogy a mentorként pályázó személy egy tanéven belül több pályáztatási időszakban nyújt be a fenti számot meghaladó pályázatot, úgy az érvénytelenség csak az utóbb benyújtott pályázatok tekintetében áll be, a már létrejött ösztöndíjas jogviszonyok fennállását az nem érinti.
Közoktatási intézmények:
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak vonatkozásában közoktatási intézménynek számít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-f) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén működő intézmény:
„20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:

b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola);
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola];
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
…”

Figyelem!
Minden esetben kizáró oknak számít, ha:
a közoktatási intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
a közoktatási intézménynek esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása van, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is.
2. Pályázati határidők
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjai esetében a pályázat beadási határideje:
2008. szeptember 25. (postabélyegző dátuma!)
A fenti határidő jogvesztő, azaz a fenti határidőn túl beadott pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
3. Támogatott időszak
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak – azaz az Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához ösztöndíjak – esetében a 2008. évi pályázati forduló során elnyerhető ösztöndíj a
2008. szeptember 1-jétől – a 2008-2009. évi költségvetési forrásoktól függően – előreláthatólag a 2009. június 30-ig, de legalább a 2008. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak több alkalommal is elnyerhetők.
4. A pályázás módja
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és mentor közösen pályázhat közös pályázati űrlap – az Ösztöndíjas űrlap – benyújtásával.
A pályázatot azon közoktatási intézmény továbbítja a pályáztató szervhez, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll, oly módon, hogy a közoktatási intézmény a tanuló pályázók és mentorok pályázati űrlapjait, nyilatkozataikat összegyűjti – beleértve a hozzá tartozó tagintézményektől érkezett pályázatokat is – és alprogramonként egy-egy, összesített intézményi pályázattá rendezi. Tagintézmény csak a székhelyen működő közoktatási intézményen keresztül továbbíthatja a hozzá érkezett pályázatokat. A közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által benyújtott pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani.
A közoktatási intézmény alprogramonként csak egy-egy összesített intézményi pályázatot nyújthat be.

Figyelem!
A halmozottan hátrányos helyzet igazolásául benyújtott dokumentum az Ösztöndíjas űrlap kötelező mellékletét képezi.
Amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte), a pályázat – illetve továbbfutó ösztöndíjas esetén az ösztöndíj folytatására irányuló „Tanulói szándéknyilatkozat” – érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez.
Tagintézmény önálló pályázatot nem nyújthat be.
A) Elektronikus pályázás
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a pályázatot a közoktatási intézmény a pályáztató szerv által működtetett elektronikus pályázati rendszeren keresztül is benyújthatja a pályázati űrlapok és nyilatkozatok kitöltésével.
A közoktatási intézmény a pályáztató szerv által postai úton megküldött azonosítót felhasználva lép be az elektronikus pályázati rendszerbe. A pályázat elektronikus úton való benyújtása esetén a közoktatási intézmény a kitöltött, kinyomtatott és a közoktatási intézmény aláírásra jogosult képviselőjének aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával ellátott pályázatot egy példányban postai úton is megküldi az adatlapon szereplő címre. A papír-alapon megküldött pályázat az elektronikus pályázati rendszerben rögzített pályázat pályáztató szerv általi hitelesítésére szolgál. A pályázat csak hiánytalan kitöltés esetén nyomtatható. Az elektronikus pályázati rendszer a pályázat elektronikus úton való benyújtását kizárólag a pályázat teljes körű, hiánytalan kitöltését követően teszi lehetővé. Részleges, illetve hiányos kitöltés esetén az elektronikus pályázati rendszer figyelmezteti a pályázat benyújtóját, hogy hiányos, illetve részleges kitöltés esetén a pályázat nem fogadható el, illetőleg nem nyomtatható ki.

Amennyiben az elektronikusan rögzített és a postai úton eljuttatott pályázat egymástól eltér, a pályáztató szerv 15 napos határidő tűzésével hiánypótlási felhívást küld meg. Hiánypótlásnak egy ízben van helye, a határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

Az elektronikus pályázati rendszer az alábbi címen érhető el:

utravalo.okmt.hu/palyazat

Az elektronikusan kitöltött pályázati anyagot kinyomtatva papíralapon alprogramonként külön csomagban, postai úton, ajánlott küldeményként, az alábbi postacímre várjuk:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Útravaló Ösztöndíjprogram
„Alprogram neve”
1374 Budapest, Pf. 564

B) Papír alapú pályázás
A pályázatok benyújthatóak kizárólag papír formátumban is. A pályázati űrlapokat kérjük szövegszerkesztővel, vagy írógéppel kitölteni. Ha erre nincs mód, a kézzel írott pályázatok is befogadásra kerülnek, de kizárólag abban az esetben, ha kék színű tollal és nyomtatott nagybetűvel íródtak.
A papír alapú pályázatot a közoktatási intézmény aláírásra jogosult képviselőjének aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával ellátva 1 példányban kell benyújtani.
A pályázati űrlapokhoz a következő módokon lehet hozzájutni:
Az űrlapok letölthetőek az OKM Támogatáskezelő honlapjáról (www.okmt.hu Útravaló menüpont)
Az űrlapok igényelhetőek e-mailben, levélben vagy személyesen az OKM Támogatáskezelőtől (elérhetőségeinket ld. 10. oldal).

A kizárólag papír alapon benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra, a pályázati anyag postára adását követő utólagos javításra nincs mód.
A pályázati anyagot alprogramonként külön csomagban, postai úton, ajánlott küldeményként, az alábbi postacímre várjuk:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Útravaló Ösztöndíjprogram
„Alprogram neve”
1374 Budapest, Pf. 564

(…)

8. Információ
Információt a következő elérhetőségen lehet kérni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1374 Budapest, Pf. 564
Telefon: (1) 301-3276; (1) 301-3271
Fax: (1) 301-3220
E-mail: utravalo@okmt.hu
Internet: www.okmt.hu

Részletes pályázati felhívás, fogalomtár, alprogramok pályázati űrlapjai

Forrás: tender.sff.hu