Pályázat köztéri alkotások megvalósításáraPályázati felhívás köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósításának támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet önkormányzatok, kulturális, oktatási, egészségügyi és egyházi intézmények, civil szervezetek és alapítványok részére. (Gazdasági társaság – kivéve a kulturális célú Kht. és Nkft. – , magánszemély, vagy közvetlenül a művész által benyújtott pályázatot a kiírók nem fogadnak el.)

A pályázat pénzügyi forrása: a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 1. sz. melléklete szerint:
XX. OKM fejezet 11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.

A pályázati programra tervezett keretösszeg 38 millió Ft.

A pályázat célja:

A köztéri kortárs művészeti kezdeményezések kibontakoztatása és továbbfejlesztése, az újító jellegű alkotói elképzelések, projektek ösztönzése, a lakókörnyezet, valamint a közösségi terek vizuális kultúrájának, a környezetkultúrának a fejlesztése.

A pályázat a maradandóság igényével közterületen, illetve a közönség előtt nyitva álló közösségi külső és belső terekben elhelyezésre kerülő művészeti alkotások létrejöttét támogatja.

A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek az innovatív, a közterek esztétikai megújítását szolgáló kortárs műalkotások.

Műfaji, stílusbeli, tematikai korlátozás nincs. A támogatandó köztéri mű lehet: autonóm műalkotás, díszítő és funkcionális alkotás, térbe állított mű, vagy épülethez, architektúrához kapcsolódó műalkotás, szobor, installáció, díszkút, iparművészeti alkotás, murális mű (falfestmény, mozaik, sgraffito, üvegablak, relief stb.), integrált design, a maradandóság igényének megfelelő mobil szobor, neon-installáció, intermediális mű stb.

A pályázaton a saját költségkeretet kiegészítő támogatást olyan műalkotásokkal lehet elnyerni, amelyek megvalósításához meggyőző, legalább 50% fölötti igazolt önerő áll rendelkezésre.

A támogatásból a pályázott műalkotás elkészítéséhez szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el.

A támogatások odaítéléséről szakértői bizottság dönt a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – Budapesten a Budapest Galéria – által kiadott, független szakértői véleményen alapuló, a támogatást javasló művészeti szakvélemény ismeretében.
A szakértői bizottság tagjai: Gaál Tamás, Szabó György és ifj. Pál Mihály szobrászművészek, Boros Géza és Százados László művészettörténészek, valamint az MMIKL részéről Kertész László szakmai igazgató és Prokai Gábor a Művészeti Osztály osztályvezetője.

A bíráló bizottság csak támogató szakvéleménnyel ellátott pályázatokat bírál el. Plasztikai mű (szobor, dombormű stb.) esetén a pályázat feltétele bírálható léptékű modell támogató szakvéleménye; ez esetben rajzterv, vázlat bemutatása nem elegendő – mellportré esetében pedig kizárólag 1:1 léptékű modell támogató szakvéleményével lehet pályázni.

A szakvéleményezést (helyszíni szemle, terv vagy modell bírálat, az 1:1 méretarányú modell bírálata) jelen pályázat megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2009. június 22-ig lehet írásban (postai úton, faxon: (1) 356-1764 és e-mailben: lektoratus@lektoratus.hu – ez esetben utólagos postai úton, vagy faxon való megerősítéssel) kérni az MMIKL pályázatot lebonyolító szakmai igazgatóságától, a Képző- és Iparművészeti Lektorátustól, ill. Budapesten a Budapest Galériától.

A helyszíni kiszállásért, a szakvéleményezési munkáért a Lektorátus költségtérítésre jogosult.

Az 1 példányban benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell (1) a szakvéleményt, (2) a művészeti beruházás céljának rövid leírását, (3) pontos műleírást (a mű programja, méretei, anyag és technika pontos megjelölése), (4) a műalkotás bírálatra alkalmas minőségű, készültségi állapotának megfelelő – térben megjelenő mű esetében legalább 4 eltérő nézetű – fotóját, (5) a megvalósítás költségvetés-tervezetét, (6) a saját illetve más forrásból biztosított költségvállalás rendelkezésre állásáról a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolást, (7) önkormányzati tulajdonú területen, épületen, vagy épületben elhelyezendő mű esetén az önkormányzati testületi állásfoglalást, (8) műemléken, vagy műemléki környezetben megvalósuló alkotás esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes hatósági, ill. szakhatósági állásfoglalását, (9) és minden esetben a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, továbbá a nyilatkozatokat ( I., II., és III. sz. mellékletek).

Az adatlap és a nyilatkozatok letölthetőek a www.lektoratus.hu honlapról, vagy beszerezhető a Lektorátus titkárságán: Bp. I. ker. Úri u. 54-56.

A pályázatokat a mellékletekkel együtt 2009. július 22. (szerda) 15 óráig beérkezően kell benyújtani az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz (1014 Budapest, Úri u. 54-56., levelezési cím: 1250 Bp. 1. Pf. 17.) „Köztéri műalkotások támogatási pályázata” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a bíráló bizottság elé.
Nem megfelelő dokumentációval benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra az erről szóló e-mail vagy fax értesítést követő 7. naptári nap végéig, de legkésőbb július 30-ig való beérkezéssel van lehetőség.

A szakértői bizottság 2009. augusztus 21-ig hozza meg a döntését. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját az OKM (www.okm.gov.hu) honlapján és a Lektorátus (www.lektoratus.hu) internetes oldalain tesszük közzé.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a nyertesekkel támogatási szerződést köt. A pályázati támogatás teljesítéshez kötötten, utófinanszírozásként kerül kifizetésre.
Folyósításának feltétele a megbízó (támogatott) és a művész között megkötött felhasználási szerződés. A folyósítás mindenkor a felhasználási szerződésben megjelölt, és szakvéleménnyel alátámasztott szakmai-művészi teljesítés, az alkotó által a megbízó felé kibocsátott számla és/vagy a megbízó kapcsolódó kifizetési bizonylatai alapján történik.

További információ az MMIKL Képző-és Iparművészeti Lektorátus címén (1014 Bp. Úri u. 54-56.), továbbá a 356-7444 telefonszámon kérhető Prokai Gábor művészeti osztályvezetőtől (130 mellék) vagy a Művészeti Osztály munkatársaitól.
E-mail: lektoratus@lektoratus.hu

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: (+36-1) 473-7000 :: Fax: (+36-1) 473-7001
E-mail: info@okm.gov.hu