Zöld Óvoda 2009Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára „Zöld Óvoda” cím elnyerésére

A pályázat célja:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.
A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl.
A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszernek megfelelő óvodák számára a
„Zöld Óvoda” cím elnyerése
A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, belföldi székhelyű nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül.
A „Zöld Óvoda” cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia.
A díjazottak oklevelet kapnak
Az oklevelet az oktatási és kulturális miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter közösen adja ki
A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással
Pályázati feltételek:

* Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak. Amennyiben az intézmény több telephellyel rendelkezik, csak azon telephelyeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
* A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően folyamatosan teljesítse a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet)
* A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvodai nevelési programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott telephely, tagintézmény, illetve ha csak egy intézményről van szó, akkor a teljes intézmény vonatkozásában valósítja meg.

Pályázati feltételek az első alkalommal Zöld Óvoda Cím elnyerésére:
ˇ Minden olyan óvoda, tagóvoda, telephely pályázhat, aki úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben (1. sz. melléklet) foglalt tartalmak 45%-át a 2/1. számú melléklet kitöltése alapján.
Pályázati feltételek a második alkalommal Zöld Óvoda Cím elnyerésére:
ˇ Minden olyan óvoda, tagóvoda, telephely pályázhat, aki úgy ítéli meg, hogy nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben (1. sz. melléklet) foglalt tartalmak 75%-át, valamint igazolni tudja önértékelésében, hogy az elmúlt 3 év alatt a pedagógiai hozzáadott érték terén a fenntarthatóság pedagógiáját 75 %-ban megvalósította a 2/2. sz. melléklet alapján.
A teljes pályázati dokumentációt elektronikusan (adatlap és mellékletek) és papír formátumban is be kell küldeni! Az elektronikus beküldés az OKMT honlapon a http://www.okmt.hu/zoldovoda online felület kitöltését jelenti. A FELÜLET 2009. NOVEMBER 23-TÓL ELÉRHETŐ!
Az 1 példányban papír formátumban beküldendő pályázati dokumentáció az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

* a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap;
* a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátott önértékelés a kritériumrendszer (1. sz. melléklet) figyelembevételével a megadott szempontok alapján (2./1. számú vagy 2/2. számú melléklet);
* a fenntartói támogató nyilatkozat a fenntartó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (1. számú nyilatkozat);
* a tagintézmény, telephely, illetve az intézmény nevelőtestületének szándéknyilatkozata a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (2. számú nyilatkozat).

A pályázati dokumentáció (adatlap, mellékletek, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a tartalmi értékelő lap a www.okmt.hu, www.okm.gov.hu és a www.kvvm.hu honlapokon tekinthetők meg
A pályázat elbírálása:
1. A pályázatokat az OKM és a KvVM által közösen kijelölt Értékelő Bizottság szakértők bevonásával értékeli.
Az értékelés főbb szempontjai:
– A környezeti neveléssel kapcsolatos és a pályázó szempontjából releváns területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
– A helyi óvodai nevelési dokumentumokban a zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya.
– Az óvoda szempontjából a korábbiakban alkalmazott pedagógus-továbbképzések száma és azok tartalmának felhasználási aránya.
– Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
– Az eszköz- és felszerelés jegyzék tartalmi értékelése.
– Partnerek, szerveztek együttműködési szintjének értékelése.
– Energiatakarékossági helyi tevékenységek, azok értékelése.
– Az óvodapedagógusok kapcsolódó tevékenységei a Zöld óvoda céljainak megvalósítása érdekében.
– Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának értékelése.
– Az óvodai fejlesztési tervek értékelése.
– Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata a programban való részvétel támogatásáról.
2. A sz-kértők a pályázatok beadását követően 2010. április 30-ig javaslatot tesznek az Értékelő Bizottság számára.
3. Az Értékelő Bizottság a szakértők javaslata alapján 15 napon belül döntést hoz.
4. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKMTI) a döntést követő 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az OKMTI (www.okmt.hu), a KvVM (www.kvvm.hu) és az OKM (www.okm.gov.hu) honlapokon közzéteszi.
A „Zöld Óvoda” cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.
További feltételek:

* A „Zöld Óvoda” címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számítotthárom naptári éven keresztül használhatja.
* A cím – a kritériumrendszer alapján – a három éves periódus végén – újabb pályázat útján ismét megszerezhető. A másodszor címet elnyert sikeres pályázók közül a Zöld Óvoda programon belül – mint a program bázisóvodája –, mentori feladatok vállalására is lehetőség nyílik.
* Minden pályázattal kapcsolatos dokumentumot az óvoda vezetőjének, kell aláírásával és az óvoda körbélyegzőjének lenyomatával hitelesítenie.
* Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, a kitöltött és csatolt mellékletek továbbá a szükséges nyilatkozatok teljes körű benyújtásával lehet.

FIGYELEM!
HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG!
A pályázat benyújtása

* A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje): 2010. január 29. 24.00 óra (péntek)

Kérjük, hogy pályázat egy példányát elsőbbségi küldeményként nyújtsa be!
(Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

* A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, elsőbbségi küldeményként postai úton kell eljuttatni az OKMTI Pályázatkezelési Önálló Osztály címére: 1374 Bp., Pf.: 564.
* A borítékon fel kell tüntetni: „Zöld Óvoda cím 2010.”
* A pályázat elkészítését segítő mellékletek a www.okmt.hu, a www.kvvm.hués a www.okm.gov.hu honlapokon megtalálhatóak.

A pályázatról további információt az OKMTI-nél Fabulya János pályázati referens nyújt a 06/1/354-75-45-ös telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a janos.fabulya@okmt.hu címen. Az elektronikus pályázással kapcsolatban technikai segítséget a zoldovoda@okmt.hu e-mail címen kérhetnek.
Szakmai kérdésekben Villányi Györgyné tudományos munkatárs, munkanapokon a délutáni és esti órákban, a 06-30-9665-237-es telefonszámon, e-mailen a villanyi.jutka@gmail.com címen, és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kommunikációs, Humánpolitikai és Parlamenti Főosztályon Kovács Lászlóné a 06-1-457-3426-os telefonszámon, e-mailen a Kovacs@mail.kvvm.hu címen nyújt segítséget.

Online felület elérhetősége 2009. november 23-tól:  http://www.okmt.hu/zoldovoda