A TIGÁZ Zrt. a természeti értékek védelme, a környezet- tudatosság erősítése és a szemléletformálás jegyében természetfotó kategóriában Fotópályázatot hirdet.

 

Határidő: 2010. október 15.

Szervező:
Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő akció (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.), a továbbiakban: Szervező, TIGÁZ Zrt.

A Fotópályázat időtartama:

Kezdőnap: 2010. augusztus 1.
Zárónap: 2010. október 15.

A Fotópályázat kategóriái:
1. Tájfotók:
Háborítatlan természet
Állatok és növények természetes környezetükben
Művészet a természetben

A kategória nyertes fotói a TIGÁZ Zrt. honlapja (www.tigaz.hu) kezdőlapjának fejlécében jelennek meg.
2. Ember és természet harmóniája
Évszakok
Tiszta forrás

A kategória nyertes és egyéb kiválasztott fotói a TIGÁZ Zrt. 2011. évi asztali naptárának képanyagát alkotják.
A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó)
A Fotópályázatra hivatásos és amatőr fotósok egyaránt nevezhetnek, függetlenül attól, hogy a TIGÁZ Zrt. szerződött ügyfelei vagy sem.
A Fotópályázaton nem vehetnek részt a TIGÁZ Cégcsoport munkavállalói és azok hozzátartozói, továbbá a Fotópályázat szervezésében közreműködő szerződött partnerek dolgozói, illetve azok hozzátartozói.

A Fotópályázaton való részvétel feltételei:
1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési díj nincs.
2. A www.tigaz.hu/fotopalyazat címen elérhető oldalon közzétett jelentkezési űrlapot a Pályázónak ki kell töltenie, csatolnia kell hozzá a nevezni kívánt fotókat, majd a KÜLDÉS gombra kattintva el kell küldenie azt a TIGÁZ Zrt. részére, legkésőbb 2010. október 15-éig.
3. A jelentkezési lapon a Pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név, e-mail cím, levelezési/értesítési cím, a mellékelt fotók darabszáma, és a fotók címei.
A Pályázónak a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy a Fotópályázat keretében beküldött fotóit a TIGÁZ Zrt. illetve a TIGÁZ Zrt. megbízásából harmadik fél a TIGÁZ Cégcsoport promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. A jelentkezési lap kitöltésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat nyertesei között a nevét és az általa készített nyertes vagy egyéb kiválasztott fotót a TIGÁZ Zrt. honlapján közzétegye.
4. A 3. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet
felhasználni, az erről szóló nyilatkozatot ugyancsak a jelentkezési lapon kell megtenni.
5. Egy Pályázó legfeljebb 3 darab különböző fényképfelvételt küldhet be a két kategóriában összesen.

A Pályaművekkel (fényképfelvételekkel) szemben támasztott követelmények:
1. A fényképfelvételeknek pozitív mondanivalót kell közvetíteniük, a Fotópályázat valamely kategóriájának megadott témáihoz kapcsolódóan.
2. A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/ kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, ill. részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. A zsűri fenntartja magának a jogot az eredeti RAW file vagy negatív megtekintésére. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.
3. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.
4. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: legalább 1.9 Megapixel méret (pl. 1600x1200px), valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotókon felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, a jelentkezési űrlapon kell megadni.
5. Más fotópályázatokon már nevezett képet beküldeni tilos, ezen követelménynek való megfelelésért a Pályázó vállal felelősséget.
6. A beküldésre kerülő fotók színesek és fekvő formátumúak kell, hogy legyenek.

Tájékoztató jelleggel:
A honlapon felhasználásra kerülő fotók mérete 960 x 270 képpont.
Az asztali naptárra kerülő képek mérete 600 x 600 képpont.

A Pályaművek elbírálása:
1. A nyertes képeket a TIGÁZ Zrt. által összeállításra kerülő háromtagú szakmai zsűri választja ki.
2. A szakmai zsűri kategóriánként 60 darab Fotót választ ki.
3. A TIGÁZ Zrt. fenntartja a jogot, hogy kategóriánként kevesebb, mint 60 darab fotót válasszon ki, amennyiben a beküldött fotók minősége nem éri el az elvárt színvonalat.
4. A nyertes fényképeken túl a két kategóriában együttesen további 114 darab fotó kerül kiválasztásra, amelyek a TIGÁZ Cégcsoport promóciós anyagain, illetve honlapján kerülnek felhasználásra.
5. A TIGÁZ Csoport honlapján, a 2011. évi asztali naptárján és egyéb promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

A nyeremények:
1. A szakmai zsűri mindkét kategóriában 1-1 első helyezettet, 1-1 második helyezettet, és 1-1 harmadik helyezettet hirdet ki.
2. Az első díjakért járó nyeremény 1-1 darab, egyenként 150 000 Ft értékű Sodexo AJÁNDÉK utalvány. A második díjakért járó nyeremény 1-1 darab, egyenként 100 000 Ft értékű Sodexo AJÁNDÉK utalvány. A harmadik díjakkal járó nyeremény 1-1 darab, egyenként 50 000 Ft értékű Sodexo AJÁNDÉK utalvány. A nyeremény Sodexo AJÁNDÉK utalványokat a TIGÁZ Zrt. tértivevényes küldeményként postázza a nyerteseknek.
3. Amennyiben egy Pályázónak két vagy több fotója is beválasztásra kerül a legjobb három közé, úgy a legmagasabb helyezéssel járó díjra jogosult.
4. A nyertes fotókon túl a további 114 darab kiválasztott felvétel beküldője egyenként 10 000 Ft értékű TIGÁZ Utalványt nyer, melyeket a TIGÁZ Zrt. tértivevényes küldeményként postáz a nyerteseknek. A TIGÁZ Utalványok részletes leírása a www.tigaz.hu honlapon olvasható. A Pályázó abban az esetben is csak 1 darab 10 000 Ft értékű TIGÁZ Utalványt nyer, ha két vagy több fotója is beválasztásra kerül a 114 darab kép közé.
5. Valamennyi Pályázó, akinek fotóit a 2011. évi asztali naptár fotóanyagában a TIGÁZ Zrt. felhasználja, 1-1 darab asztali naptárt kap, amelyet a Szervező postai úton küld meg, legkésőbb 2010. december 20-áig.
6. A zsűrizést követő 15 napon belül a pályázat nyertesei a TIGÁZ Zrt.-től e-mail értesítést kapnak. A nyertesek részére a díjak kiküldése 2010. december 20-áig megtörténik.
7. Alternatív nyeremény választására nincs lehetőség. A nyeremények más termékre nem cserélhetők és készpénzre sem válthatók át.

Egyéb tudnivalók:
1. A Pályázó a jelentkezési lap kitöltésével automatikusan elfogadja a jelen szabályzatban szereplő feltételeket.
2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a nyeremények mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően bejezetté nyilvánítsa.
3. Szervező a nyereményre való jogosultság megállapítása, a nyeremény érintett részére való eljuttatása vonatkozásában minden jogot fenntart magának, mindezekre vonatkozóan bármiféle jogi út igénybevételét kizárja.
4. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.
5. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (Pályázót) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Ha a pályázat mégis jogot sért, akkor a pályázat kiírója azt törölheti, a Pályázót kizárhatja.
6. A Pályázó köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele legkésőbb 2010. december 31-éig nem történik meg, úgy a nyeremény a továbbiakban már nem vehető át. Az átvétel elmaradásából fakadóan a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
7. A nyeremények utáni adót a Szervező fizeti meg.

Adatkezelés:
1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, valamint a nyereményre való jogosultság elfogadásával kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, a felhasználási helye (település és irányítószám erejéig), továbbá kisorsolásának, illetőleg ajándékra való jogosultságának ténye nyilvánosságra kerüljön, róla, illetve képviselőjéről – a nyeremény átvétele kapcsán – fotó, illetve videofilm-felvétel készüljön, s azokat a Szervező egészében, vagy csupán egyes
részleteivel reklám, illetve PR célokra felhasználja, értesítés, idő- és alkalombeli korlátozás, illetve külön díjazás, vagy térítés nélkül.
2. A Szervező a jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.
3. Amennyiben a Pályázó a jelentkezés alkalmával, a jelentkezési űrlapon ehhez kifejezett hozzájárulását adja, úgy a TIGÁZ Cégcsoport jogosult az általa meghirdetett marketingakciókról a jövőben rendszeres tájékoztatást nyújtani a Pályázó által közölt elérhetőségek bármelyikén.

www.sff.hu