Az egyeki plébánia Családok Éve Fotópályázata. Az MKPK meghirdeti a Család Évét

A püspökök testülete 2010 Szent Család ünnepétől (december 26.) 2011 Szent Család ünnepéig (december 30.) meghirdeti a Család Évét. A tematikus év célja a család – mint minden közösség alapja – értékeinek felmutatása, intézményének erősítése.

 

A tematikus év programjainak kidolgozására és lebonyolítására egy bizottságot hoztak létre. A nyugati kultúra mélyreható válságban van. Régen az emberek múltban és jövőben gondolkodtak, el tudták helyezni magukat a kozmoszban, és ehhez mérten viselkedtek. Ma jellemző az agnoszticizmus, a megismerésünkben való kételkedés, és így a legnagyobb értéknek a „feeling”, a pillanatnyi közérzet tűnik. A pillanatnak nincs relációja, csak önmagáért van. Így nincs igazi boldogság. Sokan nem látnak rá az egészre, így nem érzik a felelősséget sem. Így aztán nem vállalnak hosszú távú kötelezettségeket, így családot sem. Márpedig családban nőve fel a gyermek elsajátítja a közösségi viselkedés mintáját, így lesz együttműködő emberekből álló a társadalom, nem pedig egymást gyűlölők társadalma.

Határidő: 2010. december 26.

Az egyház azért emel szót a család és a házasság érdekében, mert védelmezni és erősíteni akarja a teljesebb életnek, az ember személyes kibontakozásának, boldogulásának egyik legfontosabb színterét. Síkra száll azonban a házasságért mint Istentől megáldott életformáért – szentségért – is. „Az egyes személy sorsa, valamint az emberi társadalom és ezen belül a keresztény közösség jóléte is, erősen függ a családi, illetőleg a házastársi közösség kedvező helyzetétől. Ezért mindazokkal együtt, akik ezt a közösséget nagyra értékelik, a keresztények is szívből örülnek azoknak a korunkban több irányból is ható ösztönzéseknek, amelyek növelik az emberekben e szeretetközösség megbecsülését és az élet tiszteletét, örülnek mindannak, ami segíti a házastársakat és a szülőket nagyszerű hivatásukban. A keresztények azon vannak, hogy több legyen ez az ösztönzés és segítség, és a tőlük remélt jótétemény”.

A fotópályázat célja, hogy a beérkezett pályaművek által bemutassa a család fontosságát, annak értékeit, céljait és mindennapi tapasztalatait. A pályázat pozitív állásfoglalás legyen a család mellett, amely Isten tervében szerepel és az ember boldogságának útja.

Időtartam: 2010. november 1-jén 0:00 órától december 26-án 24.00 óráig. A lejárat napját követően nem áll módunkban képeket elfogadni!

Pályázati feltételek

A pályázat nyilvános, hivatásos és amatőr fotósok a világ bármely részéről egyaránt nevezhetnek. A pályázaton csak digitális fényképezőgéppel készült, 300 dpi felbontású, 30 x 45 cm méretű képpel lehet részt venni. A fotó eredeti, számítógépen NEM módosított változatát fogadjuk el versenymunkaként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beküldött .JPG kiterjesztésű kép eredeti állománya (raw fájl) álljon rendelkezésre a későbbiek során. A beküldött képen csak az alap javítások megengedettek. A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásban azonban természetesnek kell maradnia. A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem megengedett!

A feltöltött fotó mérete

Minden pályázó csak egy képet tölthet fel! Pályázni az eredeti képről készített, kisméretű (hosszabbik oldal max.: 1024 pixel, 300 dpi felbontású, maximum 3 MB nagyságú), .JPG formátumú képel lehet. A képfájl neve azonos legyen a pályázó nevével ‘_’ alkalmazásával a példának megfelelően: teszt_elek.jpg. A díjazott, nyertes képet a szervezők utólag nagy felbontásban (fentebb jelölt méretben) is bekérik a versenyzőktől kinyomtatva, amelyből kiállítás lesz szervezve. Az eredményhirdetés és kiállítás részleteit később közöljük. A nyerteseket fotózással kapcsolatos hasznos, praktikus és értékes tárgyakkal jutalmazzuk.

Szerzői és szomszédos jogok

A pályázaton csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt. Ezek alapján a pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a pályázaton résztvevő fotóval kapcsolatban nem illeti meg.

A pályázó kijelenti, hogy rendelkezik a fotón ábrázolt személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával (írásos engedély).

A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képpel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja.

A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy a díjazott pályaművek az www.egyekiplebania.hu honlapon és más sajtóban ellenszolgáltatás nélkül megjelenjenek.

A pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti fájlt (raw) be kell mutatnia.

A szakmai zsűri tagjai, hozzátartozóik és az Egyeki Plébánia alkalmazottai, valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.

 

www.sff.hu