A pályázat postára adási határideje: 2008. augusztus 10.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet szórvány oktatás támogatására.

1. A pályázat célja:
A Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Montenegróban és Szlovákiában, úgynevezett közoktatási (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási költségeihez való hozzájárulás.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, stb.) nyújthatnak be pályázatot.

3. Általános tudnivalók:

* A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a Szátv. 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, a pályázókról, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről informáló adatokat a pályáztató megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
* Pályázni kizárólag a megjelölt területi hatályú országokban, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosítására, valamint a diákok és pedagógusok utazási költségeire lehet. Pedagógusok esetében az ellátott feladatra szerződést kell kötni, amelyet a támogatás szakmai és pénzügyi elszámolásának elkészítésekor – a teljesítés igazolásával együtt – másolati formában be kell nyújtani.
* A pályázatnak tartalmaznia kell a feladathoz kapcsolódó adatokat és körülményeket (program ideje, érintettek köre, témája, költségterve stb.), amelyet a mellékelt „Adatlap” kitöltésével kell elkészíteni.
* A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára, Arató Gergely dönt, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, Lauter Éva) javaslata alapján.
* Pályázni kizárólag a fent megjelölt költségek támogatására lehet, csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely a felhívás alján letölthető (www.okm.gov.hu és a www.bbi.hu). A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg 10.000.000,- Ft.
* A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, 6. számú részfeladat (szórványban folyó oktatás támogatása) nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
* A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret 23 millió, azaz huszonhárommillió forint.
* Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben az igényelt támogatási összeget 1000 forintos nagyságrendig kell megadni.
* A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet (továbbiakban BI) köt szerződést 2008. október 15-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
* Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb 2008. augusztus 31-ig van lehetőség.
* A támogatási szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő határideje 2008. szeptember 1., véghatárideje 2009. május 15. Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni. A szerződés rögzíti a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, az elállás, ellenőrzés, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól rendelkező körülményeket.
* A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
* A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
* A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
1. A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban
2. Hitelesített aláírási címpéldányt
3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását – a számlaszám megjelölésével – a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az „adatlapon” megkívánt nyilatkozatokat.
* A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
* A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
* A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
* További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila főtanácsos, 473-7586; 473-7512 (Vagy a Balassi Intézetben Budai Gabriella: 666-7982)

4. A pályázatok benyújtása, határidő

* A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
* A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval, amelyekből egy eredeti benyújtása elegendő.
* A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Budai Gabriella nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf.: 385.)
* továbbá elektronikusan a htm@okm.gov.hu és gabriella.budai@bbi.hu e-mail címekre.
* A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
* A pályázat postára adási határideje: 2008. augusztus 10.
* A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 12.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

* A leadott program szakmai minősége, megvalósíthatósága;
* A költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források stb.), regionális költségjellemzők
* Támogatotti létszámok, költségarányok
* A szórvány-oktatás támogatásában végzett eddigi eredmények
* Eddigi elszámolási és programszervezési tapasztalat

Nem jogosultak a támogatásra:

* Nem pályázhatnak az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (OKM) vagy Balassi Intézettel (BI) vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.

Érvénytelen a pályázat, ha

* Nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
* Nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
* A pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.

6. A pályázat elbírálásáról 2008. szeptember 15-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázatra egyebekben a XX. OKM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet az irányadó.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága

Pályázati adatlap

Forrás: tender.sff.hu