A pályázat postára adási határideje: 2008. augusztus 10.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével nyílt pályázatot hirdet az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására.

 

1. A pályázat célja: A 2008. évi tábor-pályázati keretből nem részesíthető európai területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek költségtámogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európában – de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén – bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

3. Általános tudnivalók:

* A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a Szátv. 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
* Pályázni csak a megjelölt területi hatályú országokban (tehát nem a Szátv. országaiban) élő, magát magyar nemzetiségűnek valló, 6-19 éves tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szervezett tábor költségeinek támogatására lehet, csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely a felhívás alján letölthető (www.okm.gov.hu és a www.bbi.hu).
* A táborozásra nem érkezhet tanuló a Szátv. országaiból, ugyanakkor a foglalkozásvezető vagy közreműködő anyanyelvi tanárokra ez nem vonatkozik.
* A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg – a táborozásban résztvevők létszámától függetlenül – 1.000.000,- Ft.
* A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret 1 millió, azaz egymillió forint.
* Egy pályázó szervezet csak egy táborra kérhet támogatást.
* A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, 6. számú részfeladat (szórványban folyó oktatás támogatása) nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
* A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára, Arató Gergely dönt, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, Lauter Éva) javaslata alapján.
* A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet (továbbiakban BI) köt szerződést 2008. szeptember 30-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, vissza nem térítendő támogatás formájában.
* A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2008. május 1., véghatárideje 2008. december 31.
* Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni. A szerződés rögzíti a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, az elállás, ellenőrzés, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól rendelkező körülményeket.
* A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
1. A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban
2. Hitelesített aláírási címpéldányt
3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását – a számlaszám megjelölésével – a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az „adatlapon” megkívánt nyilatkozatokat.
* A pályázathoz beadáskor kötelező csatolni a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) Oktatási és Ifjúsági Szekció vezetőjének támogató véleményét.
* A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
* Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a következő tételek fedezhetők a támogatásból: résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak, szerzői honoráriumok (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 25 %-ának mértékéig.
* A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz, illetve ha a tábor hiánypótló, a térségben egyedüli, esetleg más országokból érkezett tanulókat fogad.
* A szerződés megkötésekor a támogató bekérheti a megítélt összegre vonatkozó részletes költségtervet. A pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
* Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb július 10-ig van lehetőség.
* A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
* Nem pályázhatnak az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (OKM) vagy Balassi Intézettel (BI) vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
* A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
* Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
* További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila főtanácsos 473-7586; 473-7512. (Vagy a Balassi Intézetben Budai Gabriella: 666-7982)

4. A pályázatok benyújtása, határidő:

* A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
* A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval, amelyekből egy eredeti benyújtása elegendő.
* A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Budai Gabriella nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.)
* továbbá elektronikusan a htm@okm.gov.hu és gabriella.budai@bbi.hu e-mail címekre.
* A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
* A pályázat postára adási határideje: 2008. augusztus 10.
* A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 28.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

* A leadott program minősége, megvalósíthatósága
* Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
* Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
* Interregionális együttműködés
* A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó előzmények
* Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat

6. A pályázat elbírálásáról 2008. szeptember 31-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázatra egyebekben a XX. OKM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet az irányadó.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága

Pályázati adatlap

Forrás: tender.sff.hu