PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAz Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) közreműködésével nyilvános pályázatot hirdet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/K. §-a alapján a felvételi eljárás tekintetében tehetséggondozó középiskolák számára

 

A pályázat célja, hogy a 2009/2010-es tanévben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet (a továbbiakban MKM rendelet) 39/K. §-a alapján a középfokú felvételi eljárás tekintetében tehetséggondozó középiskola ( továbbiakban középiskola) költségvetési támogatást igényelhessen az alábbi feladatok ellátására:

 

1.        Az intézmény a 2009/2010-es tanévben felzárkóztató-fejlesztő foglalkoztatást biztosítson a 9. évfolyamos emelt szintű oktatásra felvételt nyert hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára (MKM rendelet 39/K. § (1) bekezdés).

2.        A középiskola – egy vagy több általános iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján – az általános iskola hetedik és nyolcadik évfolyamára járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat tartson (MKM rendelet 39/K. § (2) bekezdés).

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló (a továbbiakban hh tanuló) az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló (a továbbiakban hhh tanuló), akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – a tanuló tankötelezettségének beállása időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

 

A pályázathoz rendelkezésre álló összeg: 28 500 000 Ft, azaz huszonnyolcmillió ötszázezer forint

A pályázat forrása: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/4/18 1. rész Az érettségi vizsga lebonyolítása című fejezeti kezelésű előirányzat

A pályázók köre: a 2008-ban és 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Tehetséggondozó középiskola” pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelt középiskolák, amelyek listája az alábbi web oldalon tekinthetők meg:

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=410&articleID=233270&ctag=articlelist&iid=1

 

I. A középiskola feladatai

A középiskola a hh és a hhh tanulók részére rendszerszintű tehetséggondozó tevékenységet végez, tekintettel az alábbiakra.

1.        A 9. évfolyamon tartott felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások során a középiskola gondoskodik a 2008/2009. tanév középfokú felvételi eljárása után a középiskolába emelt szintű oktatásra felvételt nyert hh és hhh tanulók hátrányainak kompenzálásáról, biztosítja ezen tanulók személyiségének leginkább megfelelő, egyéni fejlesztést (figyelembe véve a tanuló előzetes tudását, igényeit, törekvéseit, érdeklődését), hangsúlyt helyez tehetségfejlesztésükre, képességeiknek sokoldalú és differenciált fejlesztésére, valamint hatékonyan támogatja a lemorzsolódás csökkenését.

 

2.        Az általános iskolával tanulói jogviszonyban álló 7. és a 8. évfolyamos olyan hhh tanulók számára, akik a középiskolában kívánnak továbbtanulni, a középiskola a tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat legalább a hét egy napján – és az adott napon minimálisan százharmincöt perc időtartamban – térítésmentesen biztosítja:

 

a)        az általános iskola hetedik évfolyamára járó hhh tanulók esetében a tanév október elejétől május végéig tartó időtartamában legalább 28 héten keresztül,

b)       az általános iskola nyolcadik évfolyamára járó hhh tanulók esetében a tanév október elejétől január közepéig tartó időtartamában legalább 12 héten keresztül,

c)        ezen túlmenően a középiskola a fentiekben szervezett csoportkereteken túl a változatos és kiemelkedő képességekkel, tehetséggondozás terén előzményekkel rendelkező diákok számára biztosítja a hozzáférést a fentiekben szervezett csoportkereteken túl az egyéni fejlesztéshez, az önálló tanuláson alapuló oktatási formákhoz is,

 

A középiskolában megszervezett rendszerszintű tehetség-kibontakoztató foglalkozásoknak a keretei között:

d)       a hhh tanulók reálisan felmérhetik, megismerhetik saját képességeiket, azonosításra kerül kiemelkedő tehetségük,

e)        felmérésre kerülnek kompetenciáik – elsősorban a matematika és az anyanyelv terén – de lehetőség szerint a középiskola tegyen meg minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy ez a felmérés más kompetenciákra vonatkozóan is megtörténjen,

f)        a hhh tanulók megismerkednek a középfokú felvételi eljárás rájuk vonatkozó főbb szabályaival,

g)        bemutatásra kerülnek számukra a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskola pedagógiai céljai,

h)       a hhh tanulók a tehetséggondozó középiskola által megszervezett tehetséggondozó foglalkozások keretei között megismerik a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 17/A. § (4) d) pontjában meghatározott, központilag szervezett középfokú írásbeli felvételi vizsgához alkalmazott magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok eredményes megoldásához szükséges stratégiákat, lehetséges megoldási elveket, jó gyakorlatokat,

i)         a tehetséggondozó középiskola az egyes hhh tanulók számára a tehetségüknek megfelelő, képességeik, tehetségük kibontakoztatásához szükséges adekvát pedagógiai támogatást biztosítja.

 

II. A pályázat benyújtásának feltételei

A középiskola a 2009/2010-es tanévben a 9. évfolyamra, emelt szintű oktatásra felvételt nyert hh és hhh tanulók száma alapján a felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások megtartásához e pályázat keretében támogatást nyerhet el. A középiskola által elnyerhető támogatás összege a 2009/2010-es tanévre a hh tanulók esetében legfeljebb 100.000 Ft/tanuló, a hhh tanulók esetében legfeljebb 150.000 Ft/tanuló lehet. Az egy tanuló után megítélt támogatás összege a sikeres pályázatok számától függően változhat. A támogatás csak azon tanulók létszáma után vehető igénybe, akik után a középiskola fenntartója a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, vagy Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programja, Útravaló Ösztöndíj program keretében nem kap támogatást (1. számú nyilatkozat).

A középiskola a tehetség-kibontakoztató foglalkozások megszervezéséhez is igényelhet támogatást, de csak a középiskola által megszervezett hhh tanulók létszáma alapján, amelynek összege legfeljebb 100.000 Ft/tanuló lehet. Az egy tanuló után biztosított támogatás mértéke a sikeres pályázatok számától függően változhat.

A középiskola akkor nyújthat be a pályázatot amennyiben:

ˇ          A 2009/2010-es tanévben a 9. évfolyamán, az emelt szintű oktatásban részt vesznek hhh és/vagy hh tanulók. (Ez az elszámolás ellenőrzésének alapját képezi.)

ˇ          Elkészíti a 9. évfolyamos hhh és/vagy hh tanulók számára a felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások tervét. (Kérjük, hogy a tervet a megadott példányszámban csatolja a pályázatához!)

ˇ          A 2009/2010-es tanévben a 7. és a 8. évfolyamosok számára szervezett tehetség-kibontakoztató foglalkozásokon igazoltan részt vesznek hhh tanulók. (Ez az elszámolás ellenőrzésének alapját képezi.)

ˇ          Az iskola dokumentummal igazolni tudja, hogy a felvett hh és/vagy a hhh, vagy az előkészítőn résztvevő hhh tanuló megfelel a közoktatási törvényben meghatározott kritériumnak (2. számú nyilatkozat).

III. A pályázat benyújtása, pályázati dokumentáció

 

Pályázati dokumentáció tartalma:

 

BEKÜLDENDŐ elektronikusan a megadott e-mail címre, valamint papír alapon 1 eredeti és két az eredetivel megegyező másolati példányban

 

1. Pályázati adatlap (ADATLAP)

2. Költségterv

 

3. A 2009/2010-es tanévben a középiskola 9. évfolyamán, az emelt szintű oktatásban részt vevő hhh és/vagy hh tanulók számára készített felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások terve,

El kell készíteni, de nem kell beküldeni, csak az esetleges helyszíni ellenőrzéskor kell bemutatni:

ˇ          A 2009/2010-es tanévben a középiskola 9. évfolyamán, az emelt szintű oktatásban részt vevő hhh és/vagy hh tanulók adatlapját tanulónként kitöltve (1. sz. melléklet), amennyiben a középiskola ezen feladatra is benyújt pályázatot.

ˇ          A 2009/2010-es tanévben a 7-8. évfolyamosok számára szervezett tehetség-kibontakoztató foglalkozásokon részt vevő hhh tanulók tanulói adatlapját tanulónként kitöltve (2. sz. melléklet)

BEKÜLDENDŐ papír alapon 1 eredeti példányban

1. az intézmény törvényes képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy azon tanulók után, amelyek oktatásához jelen pályázat során támogatást igényel (1., 2. melléklet) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, vagy Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programja, Útravaló Ösztöndíj program keretében nem kap támogatást (1. számú nyilatkozat);

2. az intézmény törvényes képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a hh és/vagy a hhh tanulók megfelelnek a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározottaknak (2. számú nyilatkozat);

3. a pályázó jogi helyzetét alátámasztó dokumentumoknak a pályázó által hitelesített másolatát:

a) a pályázó intézmény alapító okiratának egyszerű másolatát;

b) a pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát; (törvényes képviselő által hitelesített)

c) a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot (1 példányban) (3. számú nyilatkozat)

 

Ha a pályázó az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt központi költségvetési szerv, nem kell csatolnia az a)-b) pontokban foglalt dokumentumokat.

A hh és hhh tanuló jogcímének esetleges helyszíni ellenőrzésékor az OKM Támogatáskezelő az alábbi dokumentumok bármelyikét ellenőrizheti, és amelyet a nyertes középiskola tanulónként köteles az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani:

– a jegyzői védelembe vételről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;

– jegyző előtt tett nyilatkozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát; arról, hogy a törvényes felügyeletet ellátó szülő/szülők vagy gyám/gyámok a tanuló tankötelezettsége beállásának időpontjában legfeljebb az iskolai nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen vagy a jegyző által a halmozottan hátrányos helyzet meglétéről kiállított igazolás közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;

– az átmeneti nevelésről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;

– az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;

– az utógondozásról hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;

– az utógondozói ellátásról hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát;

– az árvaellátásról hozott határozat közoktatási intézmény által hitelesített másolatát.

Azok az intézmények, amelyek 2009-ben váltak a felvételi eljárás tekintetében tehetséggondozó középiskolává, csak a jelen pályázati felhívás I. 2. pontjában megjelölt feladatra pályázhatnak.

  • A pályázatot a megadott példányszámban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága címére kell postai és elektronikus úton eljuttatni.

Elektronikusan: tehetseggondozo.kozepiskola@okmt.hu

Postai cím:

OKM Támogatáskezelő

Pályázatkezelési Önálló Osztály

1374 Budapest, Pf. 564

A borítékra rá kell írni: „Tehetséggondozó középiskola támogatása”

  • A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 20. (péntek) (postabélyegző kelte)
  • A határidőn túl érkezett és hiányosan kitöltött pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.
  • Hiánypótlásra nincs lehetőség!

IV. A pályázat elbírálása, a támogatási szerződések megkötése

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium az OKM Támogatáskezelő közreműködésével az Országos közoktatási szakértői névjegyzékről felkért szakértők bevonásával értékeli.

A pályázatok támogatásáról az oktatási és kulturális miniszter, a Gimnáziumok Országos Szövetsége és a Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége által delegált és az e célra létrehozott háromtagú Bíráló Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára legkésőbb 2009. december 21-ig dönt. A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) a döntést követő 2 napon belül az OKM Támogatáskezelő honlapján (www.okmt.hu) közzé teszi. Az OKM Támogatáskezelő 2010. január 7-ig írásban is értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. Ezt követően a sikeres pályázókkal az OKM Támogatáskezelő a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettekkel 60 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. A pályázat utófinanszírozott. Ha a pályázó az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt központi költségvetési szerv, akkor a középiskolával a szerződést az OKM köti meg.

A OKM Támogatáskezelő a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a szakmai feladatok teljesítését, a programban részt vett tanulók számát a támogatottak által benyújtott szakmai beszámoló alapján. A támogatást a pályázó részére a beküldött beszámoló elfogadását követő 1 hónapon belül, de legkésőbb 2010. június 30-ig az OKM Támogatáskezelő utófinanszírozás keretében folyósítja. Az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt központi költségvetési szerv esetében ugyanezen feltételek mellett az OKM folyósítja.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2009. október 1.

A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2010. május 15.

A Támogatás az alábbi feladatok megvalósítására fordítható:

A pályázattal érintett iskolában a felzárkóztató-fejlesztő és a tehetség kibontakoztató foglalkozások megszervezésével és lebonyolításával összefüggő intézményi személyi költségekre, a tanulók egyéni fejlesztési tervének elkészítésére, nyomon követésére, dokumentálására, továbbá a feladattal érintett tanulók (esetleg tanárok) foglalkozásokra történő utazási költségeire.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

1. A felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások tervezetének színvonala,

2. A pályázat alapján a felzárkóztató-fejlesztő és a tehetség kibontakoztató foglalkozásokkal a pályázó intézményben érintett tanulók létszáma.

 

 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy

 

1) a pályázatban szereplő hh és/vagy hhh tanuló 2010. április 15-én a középiskola emelt szintű tagozatának 9. évfolyamos tanulója legyen,

2.) a pályázatban szereplő hhh tanuló a középiskola igazolása alapján

ˇ          vagy a 7. évfolyamosok számára szervezett, és 2010. március 31-ig megtartott tehetség-kibontakoztató foglalkozások 50 %-án részt vegyen,

ˇ          vagy a pályázatban szereplő hhh tanuló a középiskola igazolása alapján a 8. évfolyamosok számára szervezett, és 2010. január 31-ig megtartott tehetség-kibontakoztató foglalkozások 50 %-án részt vegyen.

3.) Az intézmény a megtartott foglalkozásokról haladási naplót – a foglalkozásokon résztvevő tanulók feltüntetésével – vezet, amit csatol a beszámolóhoz.

4.) Az intézmény minden tanulóról egyén fejlesztési tervet készít és vezet, amit csatol a beszámolóhoz.

5.) A középiskola 2010. május 31-ig beszámolót készít, amelyben számot ad mind a felzárkóztató fejlesztő foglalkozások mind pedig a tehetség-kibontakoztató foglalkozások tervének teljesítéséről, valamint a felzárkóztató-fejlesztő programban résztvett 9. évfolyamos hh és/vagy hhh tanulói, valamint a tehetség-kibontakoztató programban résztvevő 7. és/vagy 8. évfolyamos hhh tanulói létszámok alakulásáról.

V. Egyéb tudnivalók:

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Varga-Markos Nikoletta pályázati szakreferens a 354-7542-es telefonszámon és nikolett.markos@okmt.hu e-mail címen nyújt munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig). Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Balogh Lászlóné dr. telefonszám: 06 1 473-7723 email: laszlone.balogh@okm.gov.hu) ad információt.