Azoknak az általános iskolai tanulóknak, akik központi írásbeli vizsgát szeretnének tenni, december 10-éig, keddig kell jelentkezniük abba a középiskolába, ahol a vizsgát le szeretnék tenni – tájékoztatott az Oktatási Hivatal.

A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2014/2015. tanévben. Megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és ennek keretében közölték azt is, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük.

Az iskolák több mint fele egyáltalán nem tart majd felvételi vizsgát, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja és veszi fel a tanulókat. Mintegy 490 középiskola írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha tehát egy tanuló úgy tervezi, hogy majd februárban ilyen iskolába is beadja felvételi jelentkezését, részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon.

1. A központi írásbeli felvételi vizsgák típusai

A nyolc és a hat évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik

a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba,

b) a hat évfolyamos gimnáziumba,

c) a középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkeznek.

Ha a középiskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, akkor a központi magyar nyelvi feladatlapok helyett helyben készített, nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat, de ebben az esetben felvételi eljárásában köteles a központi matematika írásbeli vizsga eredményét figyelembe venni. Az intézmény ekkor is köteles megszervezni a központi írásbeli vizsgát mindkét tantárgyból.

Az intézmény a központi írásbeli vizsgán kívül más írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.

2. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

A tanulóknak december 10-éig a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői véleménynek, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (például időhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat. Fontos, hogy a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szülő a felvételi eljárás további szakaszában minden olyan intézménnyel felvegye a kapcsolatot, ahová a tanuló jelentkezési lapját benyújtják, mert a különböző intézményekben más-más szabályok vonatkozhatnak az említett tanulók felvételére. A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozóan részletes tájékoztató található az Oktatási Hivatal honlapján – www.oktatas.hu- a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) menüpontban.

3. A központi írásbeli felvételi vizsgák időtartama és a feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik. A magyar nyelvből és matematikából készített központi feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.

Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) menüpontban.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és a feladatok megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

4. A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

– a nyolc és a hat évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2014. január 18-án 10 órától,

– a pótló írásbeli vizsgát a nyolc és a hat évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2014. január 23-án 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal.

A központi írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

– Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

– Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

5. A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 2014. február 6-áig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A felvételivel és ezen belül a központi írásbelivel kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás cím alatt. Itt megtalálhatók a különböző iskolatípusoknak megfelelően az írásbeli vizsgát szervező intézmények listái, és letölthetők az írásbeli vizsgákra való jelentkezési lapok is.

A középfokú felvételivel és ezen belül a központi írásbeli vizsgákkal kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján – www.oktatas.hu – a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) menüpontban. Itt megtalálhatók a különböző iskolatípusoknak megfelelően az írásbeli vizsgát szervező intézmények listái, és letölthetők az írásbeli vizsgákra való jelentkezési lapok is.

{module Forrás: edupress}