Az ipari forradalomBevezető

* az ipari forradalom kezdete meghatározható à1780 körül
* lezárulását nem tudjuk meghatározni –> mai napig is folyik

* Angliában (a nagy francia forradalom előtt) az iparban minőség változások mentek végbe –> a kézműipart a gyárakban folyó tömegtermelés váltotta föl
* a manufaktúrák már elemeire bontották a gyártás folyamatát –> a gyárakban ezt gépesítették
* a termelés eszközei gépek lettek
* a legfontosabb energiaforrás a gőz lett
* új üzemforma: gyár
* közlekedés forradalma –> gyors olcsó szállítás
* megszületett a termelőeszközök piaca –> gépgyártás

Előfeltételei (Anglia)

* korábban az ipar fejlődése mindig beleütközött a mezőgazdaság alacsony teljesítőképességébe
* Angliában viszont kialakult a föld polgári tulajdona –> tőke áramlott a mezőgazdaságba
* a feudalizmust felszámolták –> megszűntek a föld közösségi használatának maradványai
* háromnyomásos gazdálkodást felváltotta a vetésforgó
* takarmánynövényeket termesztettek + megnőtt az állatállomány
* tehát az angol mezőgazdaság képessé vált arra hogy csökkenő mezőgazdasági népességgel növekvő városi lakosságot tartson el
* szintén feltétele volt az ipari forradalom kibontakozásának a jól működő hitelszervezet –> 1694-ben megalakul az Angol Bank
* a nagy pénztőkék felhasználását felgyorsított a gyarmatok kifosztása
* a gazdasági fejlődés az állami politika fontos célkitűzése lett
* Angliának előnye h sziget –> számos kikötő+ olcsó teherszállítás

Kibontakozása + találmányok

* csak akkor éri meg a gépesítés ha biztos piaca van az adott terméknek –> a gépesítés a tömegfogyasztási cikkek előállításában kezdődött
* ezért vált a textilipar az angliai ipari forr. „húzó” iparágává
* a gőz hajtóerejét használták fel a kor mechanikusai –> James Watt 1769 gőzgép
* a közlekedésben is jelentős változások –> Mac Adam műutak , Stephenson gőzmozdony 1825
* vasútépítési láz tört ki Angliában –> a vasútépítés újabb jelentőséget adott a gőzgépnek, s piacot teremtett a szén és a vas számára
* következő lépés a gépek előállításának gépesítése volt –> forgácsológépek kulcsfontosságúak
* bevezették a szabványokat
* ezek után már nehézségekbe ütközött a könnyűipari befektetés –> a fölhalmozott hatalmas összegek a nehéziparba áramlottak
* az ipari forradalom a haditechnikában is változásokat eredményezett –> Anglia a XIX. század közepére világhatalom

Következmények
Demográfia

* együtt járt a lakosság gyors növekedésével, de a népesség növekedés már korábban megindult
* a viszonylagos népességfölösleg amely a városba áramlott föltétele volt az ipari forradalomnak (olcsó munkaerő)
* az ipari forradalom közvetlen következménye viszont a falusi és a városi lakosság arányának megváltozása (a város javára)
* visszahatott a mezgazd. fejlődésére –> megjelentek az első mezőgazdasági gépek
* javultak a higiénés viszonyok –> tehát az ipari forradalom hozzájárult a demográfiai robbanáshoz

Társadalom

* a városi népesség földuzzadt –> a nagybérlők kisbérlőiktől megszabadultak
* tönkrement a falusi kézműipar
* a mezőgazdaság és a falu egyre kevesebb munkáskezet igényelt à a megélhetés nélkül maradt emberek bérmunkások lettek
* ekkor még a munkások jogait törvényesen semmi sem védte
* gyakran alkalmaztak nőket vagy gyerekeket alacsonyabb bérért
* a munkabérek a létminimum alatt maradtak
* Angliában mind a munkások mind a vállalkozók szervezetbe tömörülését törvényben tiltották
* óriási különbségek az egyes társadalmi rétegek jövedelmeiben
* a nyomor a létbizonytalanság megfosztotta az egyént emberi méltóságától
* sokan keresték a kor szociális problémáira a megoldást –> utópisták
* Robert Owen szerint az életkörülmények végleges javítására volt szükség, megkísérelt olyan termelőegységeket létrehozni ahol mindenki birtokos és munkás
* Saint-Simon és Fourier is hasonló gondolatokat fogalmazott meg (falanszter –> Madách)