I. Témakör: Írásjelek, a képírás ábécéje, az istenek és jelképeik, történetek a sírkamrák falairól

Projektmódszer

Tanuló centrikus tanári viselkedés, amely inspiráló. Mindent meg kell teremteni ahhoz, hogy a tanuló alkotni tudjon, kiteljesedhessen.

A teljes anyagot most 20%-os kedvezménnyel rendelheti meg!

Feltételei:

– életkori sajátosságoknak megfelelő rajzi tudás kialakítása

– technikai sokszínűség

– meg kell tanítani tanulni a gyerekeket

–  kompetencia alapú oktatás

A projekt megvalósulásakor:

– fontos hogy magáénak érezze a feladatot, felfedezze az ismereteket a tanuló — elmélyüljön számára érdekes, fontos témákban

– differenciált feladatok adhatók, vizuális és értelmi képességek szerint

– fontos hogy kialakuljon bennük egy vizuális képi világ, amellyel ki tudják magukat fejezni

– a munka során az önálló alkotóképesség fejlesztése a legjelentősebb cél

A tanár legfontosabb feladata a projekt során, hogy a megakadásoknál tárgyi és szellemi támasz legyen. Jó motiváló képességgel rendelkezzen.

A projekt tervezése:

-CÍM minél fantáziaindítóbb legyen, lehetőséget adjon a kutatásra, több oldalról megközelíthető legyen.

-IDŐTARTAM nagyon fontos, hogy adjunk időt a kifutásra. Eltérő egyéni haladási ütem. De egy HATÁRIDŐT ki kell tűzni, hogy céltudatosan haladjon.

– milyen lesz a PORTFÓLIÓJA, hogyan tálalja majd

– milyen TÉMÁT, TÉMÁKAT, mutat be az anyagában

– milyen KUTATÁSI MÓDSZERT választ

-TARTALOM jegyzék—> feladatterv-àennyit szeretnék, ennyi időm van…

-BORÍTÓ tervek

Értékelési szempontok:

– vizuális közlési nyelve

– produktivitása

– kreativitása

– szakmai ismeretek: technika, művészettörténeti ismeretek

– hogyan tudja megoldani, mennyit kísérletezik, stb.

– kompozíció, színhasználat, a mondanivaló alátámasztására

– a kutatási anyag beleszövése a képi mondanivalóba

– a projekt egysége

 

A projekt lehet:

– multidiscipliáris – több tanár bevonásával- pl: projekthetek, komplex művészeti nevelés

– tantárgyi

– csoportos

– egyéni

Tehetségfejlesztő vizuális projektek: Az ókori Egyiptom

Témakörök:

 • I. Írásjelek, a képírás ábécéje, a hieratikus írás

Az istenek és jelképeik

A fáraók és a hatalom jelképei

 

Tevékenységek: gipszfaragás, ytong faragás, tusrajzok, grafikai lapok

 

 • II. A királyi pár, temetkezés-balzsamozás

Tevékenység: A királyi pár elkészítése – gipszes géz dombormű

 

 • III. A falfestészet, egyiptomi ábrázolások, festékek és technikák

A sírkamrák díszítése, jellegzetes ábrázolási módok

Tevékenység: falfestés eredeti motívumok felhasználásával folyosó vagy terem dekorációként

 

 • IV. Művészi tárgyak, kvarcitszobrok, kézműves tárgyak

 

Tevékenységek: ytong faragás, fémdomborítás, tűzzománc

 

 • V. A társadalom felépítése. Rang és ruházat

Öltözet, ékszerek, az ókori egyiptomi divat

 

Tevékenységek: ruházat varrása és megfestése esetenként,

nyakékek, melltűk készítése tűzzománccal,

fém domborítással, ékszer készítés drótozással

Bármely felső tagozatos évfolyamon kedvelt téma lehet. A projekt anyagát javaslom kiállításként bemutatni. Nagyszerűen ki lehet egészíteni vele az alapfokú művészetoktatás követelményeit, kitűnő lehetőséget biztosít a tehetségfejlesztésre. Akár egy egész képzőművészeti tábor anyaga is lehet.

 

I. Témakör:  Írásjelek, a képírás ábécéje, az istenek és
jelképeik, történetek a sírkamrák falairól

Tanulói tevékenységek: gipszfaragás, ytong faragás, grafikai lapok, fémdomborítás

Az alábbi képanyagok alapján javaslom megbeszélni az ábrázolások technikáját / először kontúrvésés majd festés/, a kompozíciót, a mondanivaló kiemelését és hieroglifákkal való alátámasztását. Az időbeliség kifejezését, valamint a legjellemzőbb nézetek szerinti ábrázolást

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

II. Széthi ajándékot ad a napistennek. A királyok völgyében található az ábrázolás az uralkodó sírbejáratánál.

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

A napisten nappali alakja: a sólyomfejű Ré-Harahti

Ehnaton és Nofertiti  Aton istenhez imádkozik gyermekeik körében.
Aha király neve írásban

Elefántcsont hombárcímke hieroglifákkal
III. Ramszesz medineti templomának díszítése még ma is jó állapotban van. Néhol az eredeti festék színek is jól láthatóak.
Horemheb sírjának díszítésénél jól lehet látni a munka fázisait: először feketével felvázolták, majd kivésték, végül kifestették a formákat.
Hieroglif ábrák a kapuk könyvéből
Részlet a holtak könyvéből
Ókori csillagkép ábrázolások az ég könyvéből
Isteneik és hieroglif nevük
A képírás ábécéje. A képírás jelei nem egyszerű ábécét alkotnak, de néhány írásjel megfelel a latin ábécé betűinek.   A táblázat segítségével saját nevünket is leírhatjuk.
Hieratikus írás a képírásnál kevesebb tollvonást igényel, rövidebb és gyorsabb. Kevésbé hivatalos helyeken alkalmazták.
Amulett Hórusz szemmel  / Ré isten szeme/ gyógyító erőt tulajdonítottak a szemnek. A kék és a zöld az élet színe.
Sártéglák készítése sírhelyet díszítő ábrázoláson. Jól szemlélteti a munkafolyamatot. Az ábrázolás a legjellemzőbb nézetek szerint történt, az időben egymás utáni eseményeket egymás fölé helyezték.

 

Gipszfaragás:

Első lépés a tervkészítés – ehhez kutatás az érdeklődésüket felkeltő részekből. Pl.: a Holtak könyve, csillagképek, fáraóábrázolások, az istenek és jelképeik. A tervkészítésnél fontos tisztázni és jelölni mit fognak mélyíteni, bevésni, hogy a kívánt forma megjelenjen.

II.  Gipsz alapok kiöntése.

III. A terv átkarcolása a gipsz alapba.

IV. Vésés és a szélek reszelése, kicsit domborítása, finomítása.

V. Festés: Akvarellel vagy temperával.

 

Ytong faragás

A kövek megfelelő méretre szabása.

A terv felrajzolása a kőre

A kontúrok bevésése.

A szélek finomítása, domborítása.

/Egy kép/

 

Pillanatképek munka közben nyári táborban:

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

 

Ízelítő a kész alkotásokból:

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

 

Grafikai lapok, fémdomborítás a témakörhöz kapcsolódóan:

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

Tehetséggondozás - Vizuális projektek: Egyiptom

 

Kapcsolat más tudományágakkal (komplexitás)

 • Antropológia
 • Művészettörténet
 • Történelem

Képességek, készségek fejlesztése a projekt során

 • Vizuális megfigyelőképesség
 • Vizuális érzékenység
 • Motívumok, jelek megfigyelése
 • A látott, tapasztalt világ kreatív átírásának képessége
 • Kutatás, elmélyülés adott témában
 • Kompozíciós elrendezések tudatos alkalmazása
 • Helyes és célnak megfelelő eszközhasználat
 • Egyéni és csoportos munkavégzés
 • A megismert technika minél változatosabb alkalmazása

Javasolt órakeret: tevékenységenként legalább 4×2 óra.


Eszközigény:
modellgipsz, linómetsző készlet, dörzspapír, akvarell, tempera, ytong falazó elemek, ráspoly, vésők, reszelők, fotókarton, tus, kenőcsös tubus.

Felhasznált irodalom:

Zahi Hawass – Királysírok Thébában

Joyce Tyldesley – Egyiptom

Abigail Wheatley – A festészet története

Ibos Éva – Sipos Norbert – A művészet atlasza

Jó szórakozást és gyönyörű alkotásokat kívánva!

 

Derda Péterné
rajztanár

Most 20%-os kedvezménnyel rendelheti meg kiadványunkat!

Tehetségfejlesztő vizuális projektek:  Az ókori Egyiptom

Kiadványunk további témakörei:

•    I. Írásjelek, a képírás ábécéje, a hieratikus írás
Az istenek és jelképeik
A fáraók és a hatalom jelképei
Papirusz tekercsek

Tevékenységek: gipszfaragás, ytong faragás, tusrajzok, grafikai lapok

•    II.A királyi pár, temetkezés-balzsamozás

Tevékenység: A királyi pár elkészítése – gipszes géz dombormű

•  III. A falfestészet, egyiptomi ábrázolások, festékek és technikák
A sírkamrák díszítése, jellegzetes ábrázolási módok

Tevékenység: falfestés eredeti motívumok felhasználásával folyosó vagy terem dekorációként

•    IV. Művészi tárgyak, kvarcitszobrok, kézműves tárgyak

Tevékenységek: ytong faragás, fémdomborítás, tűzzománc

•    V. A társadalom felépítése. Rang és ruházat
Öltözet, ékszerek, az ókori egyiptomi divat

Tevékenységek: ruházat varrása és megfestése esetenként
nyakékek, melltűk készítése tűzzománccal,        
fémdomborítással
Bármely felső tagozatos évfolyamon kedvelt téma lehet. A projekt anyagát javaslom kiállításként bemutatni. Nagyszerűen ki lehet egészíteni vele az alapfokú művészetoktatás követelményeit, kitűnő lehetőséget biztosít a tehetségfejlesztésre. Akár egy egész képzőművészeti tábor anyaga is lehet.

Most 20%-os kedvezménnyel rendelheti meg a

Tehetségfejlesztő vizuális projektek: Egyiptom

című kiadványunkat!

Klikk ide!

Az adatlap kitöltése nem jár vásárlási kötelezettséggel!