Közlemény a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók ellátását érintő változásokról Lényeges tudni, hogy az érintett gyermekek, tanulók helyzete jelenleg nem változott. Minden olyan kedvezményre jogosultak, mint ez idáig. Utánuk a sajátos nevelési igényű gyermekek után járó normatívát lehet igényelni.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (Kt.) 30.§-a a különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jogot két csoportra terjeszti ki: a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű gyermekekre, tanulókra.

A 2006. évi CXXI. törvénynek a Kt. módosítására vonatkozó rendelkezései – többek között – a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók ellátásában való szakmai együtt- és közreműködési kötelezettségét helyezi át 2008.augusztus 1-jétől a nevelési tanácsadók hatáskörébe.

A szakértői és rehabilitációs bizottságok helyett a – gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal, és egyéb szakemberekkel rendelkező, feladatát kisebb körzetben ellátó – nevelési tanácsadók veszik át a rehabilitációs, fejlesztő munka szakmai segítését és koordinálását. Cél a mainál elérhetőbb, hatékonyabb együttműködést, a nevelési, oktatási intézményben nyújtott szolgáltatást biztosító rendszer kialakítása.

A rendszer átalakítására azonban kellő – a még szükséges szakmai és jogszabályi feltételek kialakításához, és az azok alkalmazására történő felkészüléshez megfelelő – időt ad a 2006. évi CXXI törvény. melynek 7. § (4) bekezdése – a 28. § (7) bekezdésben meghatározott, 2008. január 1-jei hatálybaléptetéssel – a Kt. 126. §-ának szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

„126. § Ha a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanulót 2008. január 1. előtt a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az igazgató mentesítette egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól, a mentesítést a 2008/2009-2009/2010. tanévekben a tanulmányok során, továbbá az iskolaváltásnál a felvételi eljárásban, valamint az érettségi vizsgán, és a szakmai vizsgán figyelembe kell venni. A szakértői és rehabilitációs bizottság a 2008. január 1. előtt kezdeményezett eljárást, ha a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata már befejeződött, 2008. március 31-ig befejezi. A szakértői és rehabilitációs bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása nélkül arról hoz szakértői véleményt, hogy a gyermek, tanuló pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. Ha a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata nem fejeződött be, az iratokat – a szülő értesítése mellett – 2008. január 31-éig megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes nevelési tanácsadónak az eljárás lefolytatása céljából. A szakértői és rehabilitációs bizottság azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az iratait, akik tekintetében az eljárást befejezte és szakvéleményt készített – a szülő és a nevelési-oktatási intézmény értesítése mellett – 2008. július 31-ig megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes nevelési tanácsadónak. A nevelési tanácsadók ettől az időponttól kezdődően ellátják az e gyermekekkel, tanulókkal összefüggő feladatokat.”

A Kt. módosítása tehát jelenleg illetve a közeljövőben nem tesz szükségessé semmilyen intézkedést sem az intézményfenntartók, sem az intézmények számára. A nevelő, oktató munka szervezése – beleértve a Kt. 52. § (6) bekezdése alapján biztosítandó rehabilitációs célú tanórai foglalkozásokat – az eddigieknek megfelelően történik, s a normatív állami támogatásra is a szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott szakvéleményekhez kötött gyógypedagógiai ellátásra vonatkozó finanszírozás szerint kerül sor.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=723&ctag=articlelist&iid=1&articleID=228400

2007. január 12.

Forrás:
http://www.okm.gov.hu