Az oktatási tárca a szülők takarékosságát kívánja elősegíteni azáltal, hogy a következő, 2013/2014-es tanévtől kiterjeszti és általánossá teszi az úgynevezett tartós tankönyvek iskolai használatát.

Megváltoznak az ingyenes tankönyvek igénylésének, használatának feltételei, valamint bevezetik az állami tankönyvforgalmazás új rendszerét, melynek legnagyobb újdonsága, hogy az országos tankönyvellátást az állam a Könyvtárellátón keresztül (KELLO) végzi, így az iskoláknak már nem kell közvetlen kapcsolatban állniuk a kiadókkal.

 

Az új nemzeti köznevelési törvénynek megfelelően, a tartalmi-tantervi szabályozással kapcsolatban az oktatási tárca fontos célkitűzésként fogalmazta meg, hogy az iskolák helyi tanterveiket az állam által központilag szabályozott tantervek alapján alakítsák ki, saját igényeik érvényesítésével, majd ehhez válasszanak a tankönyvkiadók által kínált és a hivatalos tankönyvjegyzéken található kiadványokból tankönyvet. Szeptember 1-jétől az első évfolyamban már térítésmentesen biztosítja az állam a tankönyveket a tanulók számára, majd ezt a támogatást a továbbiakban a nyolcadik évfolyamig felmenő rendszerben vezetik be a következő tanévekben. A költségvetés tervezése során kialakult koncepció alapján a következő tanévben az állam várhatóan – változatlanul – tanulónként 12000 forintos hozzájárulást biztosít a fenntartóknak az ingyenes tankönyvvel járó törvényi kötelezettségek ellátására.

 

Szigorúbb feltételekhez kötik a tartós tankönyveket

A tárca emellett kiterjesztené és általánossá tenné a tartós tankönyvek iskolai használatát; az ingyenes használatra átadott tartós tankönyvek ugyanis jelentősen enyhíthetik a gyermeket nevelő családok és a költségvetés terheit. A tankönyvrendelet útján a tárca a kiadókat – a jelenleg csekély mértékben alkalmazott – tartós tankönyvek fejlesztésére akarja ösztönözni azáltal, hogy meghatározta: az ingyenes tankönyv felmenő rendszerű biztosításával párhuzamosan, az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni adott tantárgyból (a matematika műveltségterület kivételével), ha ilyen előfordul a tankönyvjegyzéken. Ezt először a 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés során kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamai vonatkozásában, majd azt követően tanévenként felmenő rendszerben. Az új szabályozás alapján a tartós tankönyvként való használathoz többek közt szigorúbb technológiai szempontoknak kell megfelelnie egy kiadványnak. „Tartós tankönyv az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele a jogszabályban meghatározott sajátos technológiai feltételeknek felel meg, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. Feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja – atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre – a tankönyv változatlan kiadását” – közölte az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Közoktatási Engedélyezési Osztálya.

 

A rendelésnél azokat a diákokat is fel kell majd tüntetni, akik nem igényeltek tankönyvet

Az országos tankönyvellátást a jövőben az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n (KELLO) keresztül látja el. A változtatás célja, hogy kizárólag oktatás-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen, továbbá csökkenjenek a szülők, valamint a költségvetés számára a tankönyvellátással járó kiadások. A tankönyvrendelést az iskola kizárólag a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg. A tankönyvtörvény és a tankönyvrendelet új szabályozása alapján módosult a tankönyvrendelés határideje is március utolsó munkanapjára, illetve az új kerettantervek bevezetésével érintett évfolyamok esetében május 15-ére. A tankönyvrendelés módosításának határideje június 15-e, a pótrendelés határideje pedig szeptember 5-e lesz. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a tankönyvrendelést legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett tanulók és a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltüntetésével kell végezni. Az iskolának a megrendelés során az okok megjelölésével azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet. A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám változása esetén kerülhet sor, és a folyamat során csak a végleges rendelésben megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani – ennek mértéke az eredeti rendeléstől maximum tíz százalékban térhet el.

 

Az iskolák már nem állnak közvetlen kapcsolatban a kiadókkal

Az iskola a Könyvtárellátó rendszerében adja le rendelését, amelyeket a Könyvtárellátó összesít, és továbbít az érintett kiadóknak. A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket és fenntartóikat értesíti – az iskolák tehát már nem állnak közvetlen kapcsolatban a kiadókkal. A tárca szerint a Könyvtárellátó a korábbi eltérő feltételekkel biztosított intézményi szintű tankönyvterjesztési rendszerhez képest országosan egységes, áttekinthető, tanulói szintű tankönyvellátást hoz létre, amely egy magasabb minőségű szolgáltatás keretében az iskolák és a szülők számára számos előnnyel jár (csekkes fizetés, informatikai támogatás az iskolai könyvtárak egységes kezeléséhez).

 

A tankönyveket az Oktatási Hivatal bírálja el

Mint a korábbi években is, az új rendelet szerint is a tankönyvkiadók új tankönyveit a Hivatal bírálja el, és amely kiadványok megfelelnek az engedélyezési feltételeknek, azokat a kiadó kérelmére közzéteszi a tankönyvjegyzéken – amely jegyzékről az iskolák a Könyvtárellátó elektronikus rendszerében választhatnak. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás kérelemre indul, amit a szerző, vagy a kiadó nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelem formai vizsgálata után, annak megfelelősége esetén (azaz amennyiben nincsen szükség hiánypótlásra) történik meg a bírálatot végző szakértők kirendelése. Általában három szakértőt kér fel a Hivatal a kiadvány véleményezésére: tudományos-szakmai, tantárgypedagógiai és technológiai szakértőt. A szakértői vélemények beérkezése után a Hivatal a véleményekben foglaltaknak megfelelően határozatot hoz a kiadvány tankönyvvé nyilvánításáról, vagy elutasításáról, illetve nem egybehangzó szakértői vélemények esetén a kiadót nyilatkozattételre hívja fel, mely nyilatkozatnak többek közt tartalmaznia kell a kiadó álláspontját a szakértői véleményekben foglaltakról, illetve, hogy a javításokat milyen határidőre vállalja. Amennyiben a kiadó megteszi a szükséges javításokat, a Hivatal határozatot hoz a kiadvány tankönyvvé nyilvánításáról. Amennyiben a kérelem benyújtója a szakértői véleményekben foglaltakkal nem, vagy csak részben ért egyet, a Hivatal a megalapozott döntés meghozatala érdekében további szakértőt rendelhet ki, aki a vitatott kérdésekben foglal állást.

 

{module Forrás: edupress}