Pályázat amatőr színjátszó társulatoknakPályázat amatőr színjátszó társulatoknakAz Oktatási és Kulturális Minisztérium az Új tudás – műveltséget mindenkinek program keretében pályázatot hirdet az amatőr színjátszás támogatására
A pályázat célja
A fiatal korosztályok színházi nevelése, ezen belül a nagy hagyományokkal rendelkező általános iskolai gyermek-, a középiskolai diák-, valamint a főiskolai-egyetemi színjátszás lehetőségeinek kiszélesítése, szakmai tartalmának fejlesztése.
 
A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása: 31 millió Ft.

Pályázható témakörök

I. Amatőr színházi produkciók támogatása
Altéma kódszáma: színjátszás-1.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 14,5 millió Ft

A pályázat célja:
Az amatőr színjátszó csoportok (általános és középiskolai, egyetemi színjátszás) új produkcióinak, ezáltal a csoportok folyamatos működésének, fejlesztésének támogatása.

A pályázók köre:

    * önálló jogi személyiségű, társadalmi szervezetként, egyesületként, alapítványként működő általános és középiskolai, egyetemi és főiskolai színjátszó csoportok
    * a csoportokat fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmények (közművelődési intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, önkormányzat, egyház, jogi személyiségű társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület)

Nem pályázhatnak:

    * hivatásos művészeti csoportok
    * az OKM működési támogatásában részesült alternatív színházi csoportok
    * nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el

A megvalósítás ideje: 2009. szeptember 1. – 2010. március 31.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolási kötelezettséggel.
Önrész: vállalása nem szükséges.

Támogatás kérhető

    * szakmai anyagok költségeire (díszlet, jelmez anyagköltsége, jelmezruha-, kellék-vásárlás)
    * ezek elkészítésének szolgáltatási (tervezési, varratási, ácsolási stb.) költségeire
    * tiszteletdíjak számlás kifizetésére (rendező, korrepetitor, énektanár, tánctanár stb.)
    * jogdíjakra, zenei anyagok készítésének költségeire
    * a működéshez, tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére, a támogatás maximum 20%-áig

Az altémára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 100.000 Ft értékben, de fenntartó/befogadó intézményi pályázó esetében maximum 3 csoport számára lehet támogatást kérni, összesen maximum 900.000,- Ft értékben, részletes, bontott költségvetéssel, illetve szakmai programmal.

II. Régiós gyermek és diákszínjátszó találkozók támogatása
Altéma kódszáma: színjátszás-2.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 16,5 millió Ft

A pályázat célja:
Színjátszó csoportok találkozásainak támogatása: a gyermek- és diákcsoportok kölcsönös bemutatkozásának, módszertani tapasztalatcseréjének elősegítése, a kiemelkedő színvonalon működő műhelyekben folyó szakmai- és műhelymunka tapasztalatainak átadása.

A pályázók köre:

    * önkormányzati vagy egyéb fenntartású közművelődési intézmények
    * a gyermek- és diákszínjátszás országos hatókörű társadalmi szervezetei

Nem pályázhatnak:

    * Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás ideje: 2009. szeptember 1. – 2010. május 31.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolási kötelezettséggel.
Önrész: vállalása nem szükséges.

Támogatás kérhető

    * tiszteletdíjak számlás kifizetésére
    * megbízási díjakra
    * csoportos étkezési költségekre a támogatás maximum 20 %-áig
    * szállásköltségekre
    * bérleti díjakra
    * szakmai anyagok költségeire (technikai eszközökre, műszaki cikkekre nem)
    * utazási és szállítási költségekre
    * PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül)

Az altémára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 500.000,- Ft értékben. Csomagpályázat benyújtására nincs lehetőség.

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:
Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg – a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében – szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.

A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.

A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

   1. Részletes költségterv
   2. A pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása. (maximum 1 oldal terjedelemben.)
   3. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, tervezett események leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét, idejét – csomagpályázat esetében esetén csoportonkénti bontásban is. Ezen kívül Színjátszás 1.-pályázatnál a tervezett produkció leírását.)
   4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
   5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány (költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolata)
   6. Nyilatkozat (ÁHT)
   7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
   8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
   9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
  10. Jogilag nem önálló pályázó esetében a befogadó vagy fenntartó szervezet nyilatkozata a pályázat bonyolításáról
  11. Színjátszás-1: jogilag önálló személyiségű csoport esetében az új produkció bemutatását befogadó partner együttműködési nyilatkozata, Színjátszás-2: együttműködő szervezetek szándéknyilatkozatai.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).

A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 22.

Postacím:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Színjátszás-1. / Színjátszás-2.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető az MMIKL Művészeti Programok Főosztályától, (06-1) 225-6029 Tóth Zsuzsanna főosztályvezetőtől. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről (www.erikanet.hu).

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázatokat az országos szakmai szervezetek által delegált, valamint a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi. A Bizottság tagjai: Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály főosztályvezető), Juszcák Zsuzsa (népművelő), Keresztúry József (drámatanár), Körömi Gábor (rendező), Regős János (rendező), Vidovszky György (rendező). Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon közzéteszi.
Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

A pályázat elbírálásának szempontjai

    * a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
    * az elérendő cél mérhetősége,
    * a költségvetés realitása,
    * a pályázat igényessége,
    * hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

Szerződéskötés
A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására – a nyertes központi költségvetési szerv kivételével – egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására – a nyertes központi költségvetési szerv kivételével – a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor. Központi költségvetési szerv esetén a megítélt támogatás folyósítása előirányzat-átcsoportosítással, illetve fejezetek közötti megállapodással történik.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére megküldeni.

Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár