PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAz Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)

az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) közreműködésével

nyílt pályázatot hirdet középiskolák számára a természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatására

A pályázat célja: a középiskolák természettudományos oktatásának fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása, ezáltal a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése. Természettudományos oktatás alatt a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet mellékletében lévő Nemzeti alaptanterv „Ember a természetben” műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítását kell érteni, amely a biológia, a fizika, a kémia, vagy az integrált természettudomány tantárgyak keretében valósul meg. A kísérleti eszközökkel a természettudományos középszintű érettségi vizsga jobb feltételei is biztosíthatók.

A pályázat tárgya: A pályázaton elnyert összegből az iskolák tanulókísérleti és demonstrációs kísérletek bemutatását szolgáló eszközöket vásárolhatnak. A megpályázható eszközök az alábbi honlapokon megjelentett kémia, fizika és biológia eszközjegyzékből, kizárólag a tanulói tevékenységet szolgáló, illetve a tanuló és a tanár együttműködésével megvalósítható kísérleti, demonstrációs eszközökből választhatók.

Az eszközök listája elérhető az alábbi honlapokon:

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=390&articleID=2290&ctag=articlelist&iid=1

http://www.tanszertar.hu/

A támogatás számítógépes hardver eszközök, faliképek, videofilmek, szakkönyvek stb. vásárlására nem fordítható.

 

A megpályázható összeg iskolánként: minimum: 100 000 forint maximum: 600 000 forint.

 

A beérkezett pályázatok függvényében – az Értékelő Bizottság javaslata, a közoktatási szakállamtitkár döntése alapján – kerül meghatározásra az elnyert támogatás összege.

Az elnyert támogatás kevesebb is lehet, mint a pályázó által igényelt támogatás.

 

A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 76 millió forint

 

A pályázat forrása: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/4/18 1. részfeladat „Az érettségi vizsga lebonyolítása” című fejezeti kezelésű előirányzat

 

A pályázók köre: Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola.

 

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki

a) a pályázat, illetve a támogatásról szóló döntés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b) csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt áll;

c) köztartozása van;

d) rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik;

e) a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot nem csatolja, vagy visszavonja;

f) a lent meghatározott dokumentumok valamelyikét nem csatolja;

 

I. A pályázat benyújtásának feltételei

 

A középiskola akkor nyújthat be a pályázatot amennyiben:

1. A pályázat részeként koncepciót készít a középiskola természettudományos oktatásának fejlesztésére és a természettudományok iskolán belüli népszerűsítésének növelésére (a pályázat kötelező melléklete).

2. Listát készít az I.1 pontban meghatározott koncepció iskolai megvalósításhoz igényelt taneszközökről és azok beszerzéséhez szükséges költségekről (költségterv, a pályázat kötelező melléklete).

3. Vállalja, hogy a természettudományos oktatás népszerűsítésére két eltérő időpontban (eltérő célokkal és tematikával) nyílt iskolai természettudományos rendezvényt szervez a középiskolában tanuló diákok (esetleg külső résztvevők) széleskörű bevonásával. Elkészíti a rendezvények tematikáját, a tanulók széleskörű részvételének, a rendezvényeken történő munkáltatásának módjait, a rendezvények várható időpontjait. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a középiskolák, amelyek a rendezvények lebonyolításába bevonják, illetve a rendezvényre meghívják valamelyik a http://www.tehetsegpont.hu/96-11592.php web-oldalon megjelentetett tehetséggondozó szervezet képviselőjét (csatolandó az iskola igazgatójának nyilatkozata arról, mely szervezet képviselőjével vették fel a kapcsolatot – letölthető nyilatkozat). A pályázatban elnyert támogatás a rendezvény szervezésére és lebonyolítására nem használható.

 

II. A pályázathoz csatolni kell az alábbiakat:

 

Pályázati dokumentáció tartalma:

 

BEKÜLDENDŐ elektronikusan a www.okmt.hu/eszkozpalyazat honlapon található online felület kitöltésével (adatlap, költségterv), valamint az ezen felületen kitöltött dokumentumok és a pályázat kötelező mellékletét képező szakmai anyagok kinyomtatását és aláírását követően papír alapon 1 eredeti és két, az eredetivel megegyező másolati példányban:

 

1. pályázati adatlap;

2. költségterv; (a koncepció megvalósításához igényelt és „a pályázat tárgya” pontban feltüntetett honlapokon lévő eszközjegyzékéből választott taneszközökről és azok beszerzéséhez szükséges költségekről készített lista)

3. a középiskolának a természettudományos iskolai oktatás fejlesztésére készített koncepciója (maximum 4 oldal);

4. a természettudományos oktatás népszerűsítésére szervezett, legalább két időpontra tervezett, nyílt iskolai természettudományos rendezvény tematikája, a tanulók széleskörű részvételének, munkáltatásának módjai, a rendezvény várható időpontja (max 3 oldal);

 

BEKÜLDENDŐpapír alapon 1 eredeti példányban a pályázó jogi helyzetét alátámasztó alábbi dokumentumok pályázó által hitelesített másolata:

(elektronikusan letölthetőek a nyilatkozatok a www.okmt.hu honlapon a pályázati kiírás alatt)

 

a) a pályázó intézmény alapító okiratának egyszerű másolata;

b) a pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldánya; (törvényes képviselő által hitelesített)

c) a Nyilatkozat (1 példányban) (1. számú melléklet)

d) az Összeférhetetlenségi nyilatkozat és a közzétételi kérelem (1 példányban) (2., 3., számú mellékletek); – ezen nyilatkozatokat csak a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében szükséges csatolni

e) Tehetséggondozó szervezettel való együttműködésről szóló nyilatkozat (4. számú melléklet) – csak együttműködés esetén szükséges csatolni a pályázathoz.

 

Ha a pályázó az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt központi költségvetési szerv, nem kell csatolnia az a)-b) pontokban foglalt dokumentumokat.

 

III. A pályázat benyújtása

 

A pályázatot a megadott példányszámban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága címére kell postai és elektronikus úton eljuttatni.

 

Elektronikusan: www.okmt.hu/eszkozpalyazat online felület kitöltésével. A FELÜLET 2009. NOVEMBER 13-TÓL ELÉRHETŐ!

A felület kitöltésével kapcsolatos technikai segítséget az alábbi e-mail címen kérhetnek: eszkozpalyazat@okmt.hu

 

Postai cím:

OKM Támogatáskezelő

Pályázatkezelési Önálló Osztály

1374 Budapest, Pf. 564

 

A borítékra rá kell írni: „Természettudományos eszközpályázat”

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 2. (szerda) (postabélyegző kelte)

(Kérjük a pályázatot elsőbbségi küldeményként adják postára!)

 

A határidőn túl érkezett és elektronikusan nem regisztrált, valamint hiányosan kitöltött pályázatok érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

IV. A pályázat elbírálása, a támogatási szerződések megkötése

 

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium az OKM Támogatáskezelő közreműködésével az Országos közoktatási szakértői névjegyzékről felkért szakértők bevonásával értékeli.

 

A pályázatok támogatásáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium két fő delegáltjából, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Kémikusok Egyesülete, a Biológiatanárok Országos Egyesülete, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége és a Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége által delegált egy-egy fő képviselőből álló, e célra létrehozott héttagú Értékelő Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára legkésőbb 2009. december 21-ig dönt. A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) a döntést követő napon az OKM Támogatáskezelő honlapján (www.okmt.hu) közzé teszi. Az OKM Támogatáskezelő 2010. január 15-ig írásban is értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. Ezt követően a sikeres pályázókkal az OKM Támogatáskezelő a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettekkel 60 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. A pályázat előfinanszírozott. A támogatást a nyertes pályázó részére az OKM Támogatáskezelő folyósítja.

 

Amennyiben a nyertes pályázó az oktatási és kulturális miniszter fejezeti felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerv, vele a támogatási szerződést az OKM köti meg, és részére a támogatást az OKM folyósítja.

 

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2010. január 15.

A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2010. május 31.

 

Az OKM Támogatáskezelő a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a szakmai és pénzügyi feladatok teljesítését a támogatottak által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolások alapján. A pénzügyi elszámolás a szerződésben meghatározottak szerint történik.

 

A Támogatás az alábbi feladatok megvalósítására fordítható:

 

Az alábbi honlapokon megjelentett kémia, fizika és biológia eszközjegyzékből választott, kizárólag a tanulói tevékenységet szolgáló, illetve a tanuló és a tanár együttműködésével megvalósítható kísérleti, demonstrációs eszközök megvásárlására.

Ž http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=390&articleID=2290&ctag=articlelist&iid=1

Ž http://www.tanszertar.hu/

Amennyiben a tervezetben megnevezett eszköz a vásárlás idején hiánycikk, helyette azonos értékben más, a listában szereplő természettudományos tanulókísérleti vagy demonstrációs eszköz is vásárolható.

A támogatás nem fordítható számítógépes hardver eszközök, faliképek, videofilmek, szakkönyvek stb. vásárlására, valamint a támogatás elnyerésének feltételéül szabott rendezvények szervezésére és lebonyolítására sem.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai

ˇ A középiskola természettudományos iskolai oktatásának fejlesztésére készített koncepció szakmai színvonala.

ˇ A koncepció megvalósításhoz igényelt taneszközökről és azok beszerzéséhez szükséges költségekről készített lista megfelel a pályázat feltételeinek (listából választott taneszköz). Az igényelt összeg realitásának megítéléséhez célszerű a beszerzési forrást is megnevezni.

ˇ A természettudományos oktatás népszerűsítésére tervezett legalább kettő nyílt iskolai természettudományos rendezvény tematikája, a tanulók széleskörű munkáltatásának módjainak bemutatása. (nyilatkozat a rendezvénybe bevont a tehetséggondozó szervezetről)

 

V. Egyéb tudnivalók:

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Varga-Markos Nikoletta pályázati szakreferens a 354-7542-es telefonszámon és nikolett.markos@okmt.hu e-mail címen nyújt munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig). Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Balogh Lászlóné dr. telefonszám: 06 1 473-7723 email: laszlone.balogh@okm.gov.hu) ad információt.

 

A pályázati felhívás a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV.3.) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.

A felület kitöltésével kapcsolatos technikai segítséget az alábbi e-mail címen kérhetnek: eszkozpalyazat@okmt.hu