A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció pályázatot hirdet fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíróival, a Honismereti Szövetséggel, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, a Hagyományok Házával és a Hungarikum Szövetséggel.

Több témában és minden korcsoport, a határon túliak részvételével az egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával. Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT) a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye, egyesületi formában működik. A Társaság és a Néprajzi Múzeum tevékenysége a kezdetektől összeforrott.

 

Elektronikus előregisztráció határideje: 2013. április 19.

A Társaság az önkéntes gyűjtőket tömörítő szakosztályának koordinálásával 2012-ben azért alapította meg a Tradíció elnevezéssel pályázatot, hogy a néprajzi gyűjtő utánpótlásról gondoskodjék ez évtől fogva évente meghirdetendő pályázati felhívással. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában működő önkéntes gyűjtőmozgalomban tűnt fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá és kapott szakmai díjat.

A pályaművek beérkezésére a határokon túlról is számít a Szakosztály, ennek érdekében a Kárpát-medence és azon kívül élő külhoni magyarjainak körében is közvetíti felhívását.

A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. A Társaság, a Néprajzi Múzeum és a társkiíró intézmények szakmai közössége az önkéntes és hivatásos gyűjtők munkáját saját gyűjtésekre ösztönzi, eredményeiket reményeink szerint felszínre hozza, az egyéneket és a közösségeket aktivizálja a hagyományok és a jelenkori élő kultúra eredeti dokumentálásában, gyűjtésében, mentésében, megismertetésében.

A pályázat célja továbbá, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, azokat a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában elhelyezze és ekképpen a további kutatásokat elősegítse.

A pályázatot több témában hirdetjük meg önkéntes és szakmabeli gyűjtők számára egyaránt:

A Tradíció Pályázat célcsoportjai és 3+: Kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, különösen a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei díjazottak, Magánszemélyek, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok és honismereti gyűjtők és csoportok is pályázhatnak. Továbbá a 2013-as pályázati forduló kiemelt célcsoportjai:

– a pedagógusoknak külön témakiírás készült a Köznevelési tv. és a NAT szellemében
– kialakítottuk a gyűjtőpályázat gyermekszekcióját a 2-11. témakörök re (lásd alább)
– az önkéntesen gyűjtő néprajzkutatók, különösen az elmúlt öt-tíz évben végzett néprajz szakos hallgatók tanulmányai, szakdolgozatai.

Pályázati feltételek:

A Tradíció Pályázat tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és revival jelenségek mintavételi dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által:

I. A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van.
II. Emellett éppolyan fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új formáit dokumentálni és elemezni.

A megpályázható témakörök:

1. Néprajzoktatás és gyűjtőszakkörök – téma. a. altéma/ Hon- és népismeret tantárgy helyi segédanyagának helyi gyűjtésekre alapuló kidolgozására a kerettanterv és a szülőföld témakörének közműveltségi tartalmainak figyelembe vételével. b. altéma/ az élő népművészeti gyűjtő, dokumentáló és/vagy alkotótevékenységet folytató oktatási, közművelődési intézményekben, egyesületi keretek közt működő szakkörök, alkotókörök, társaságok esetleírásait, tapasztalatait, különös tekintettel a néprajzi dokumentumokon alapuló önképzési, képzési, oktatási és klub tevékenységekre és “jó gyakorlatokra”. Az a./ és b./ altémákra gyakorló pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok) és szakkörvezetők, közművelődési szakemberek jelentkezhetnek.
2. Emlékezünk – téma a történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás), különös tekintettel a katonaéletre: világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók, visszaemlékezések családi történetekre.
3. “Szülőföldünk értékei”– témában az anyagi kultúra, gazdálkodás, folklór, népi építészet, lakberendezés. Magyar ÉrtékTár felmérés végzése a Hungarikum Szövetség ajánlásaival, a helyi közösségben működő értékek, a helyi értékek feltárása. Régi képeslapok gyűjtése és helyszíneinek újrafotózása, tevékenységformáknak filmezése és dokumentálása. Csoportos pályázatokat is fogadunk, pl. építész és néprajzi fotós, iparművész és néprajzkutató, tárgyalkotó és helyi értéktár felmérője, stb. szakmacsoportokban.
4. Táplálkozás és családi élet – témában az adott táji jellemzők életszerűségének bemutatása és a még tetten érhető hagyományos tárgyi kultúra (fotó, film, szöveg) és az új jelenségek rögzítése.
5. Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás – téma eredeti és átértelmezett tárgyak és kézműves alkotók, közösségeik, környezeti tárgykultúránk bemutatása. Különösen várjuk a Népművészet mesterei, Népművészet ifjú mesterei címek tulajdonosainak pályaműveit. Települések iparosainak fotóarchív anyagával is lehet pályázni, továbbá működő műhelyek bemutatásával is.
6. Viselet- és babakészítés – témában eredeti és újraértelmezett darabok és alkotóik, alkotókörök néprajzi feltáró tevékenységének bemutatása, kortárs jelenségek és a turizmus hatása.
7. Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok – témában az eredeti és revival jelenségek kárpát-medencei és kontinenseken átívelő jelenségeinek feltárása, a táncházmozgalom révén/előtt/után/ felszínre kerülő előadói egyéniségek, közösségi formák rögzítése (szöveg, film, kép, hang) és elemzése. Népdalok előadása, egyéni repertoár elemzések.
8. Szokások, hiedelmek, vallásosság –témában a dramatikus megnyilvánulásformák gyűjtése, az emberélet fordulóihoz, a naptári évhez és a konkrét dátumhoz nem kötődő, térben és időben előforduló szokások, valamint régi és új hiedelmek és világképek, továbbá a szakrális néprajzi jelenségek feltárása, dokumentálása.
9. Közösségek régen és ma –téma az emlékezettel elérhető vagy ma élő, esetleg felevenített közösségi megnyilvánulások dokumentálása.
10. Népköltészet – témában a tréfás történetek, anekdoták, viccek, a mai gyerekfolklór, iskolai folklór (kiszámolók, mondókák, halandzsák stb), népköltészeti alkotásoknak (népballada, népmese, monda) gyűjtése és/vagy az alkotók bemutatása.
11. Szabadon választott – témában bármely fent nem szereplő néprajzi/kulturális antropológiai témakör választható.
12. Gyűjtők, gyűjtemények – a helyi magángyűjtemények és magángyűjtők bemutatása/ bemutatkozása bármely fent említett néprajzi témában gyűjtött kollekcióval.

A beérkező pályaműveket a következő típusokban várjuk. Szempontok a pályaművek elkészítéséhez.:

1. Minél gazdagabb gyűjtési dokumentációval és gyűjtött anyaggal (hangzó, szöveges, képi)
2. Agyűjtésekre épülő feldolgozással
3. Gyűjtött anyagból készített szakmai tanulmánnyal és szaktudományos érvényű elemzéssel

– Technikai feltételek: minimum 300 pdi felbontás képek esetén.
– A pályamű terjedelme nincs maximálva (11-es betű, New Times Roman szöveg) képekkel, filmmel és/vagy hangzó anyaggal illusztrálva.

A néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítók legjobb pályaműveit szakmai díjakkal ismeri el. A zsűrizési folyamat során alakítjuk ki minősítési kategóriáinkat és díjainkat, alapelveink a következők:

Minősítési kategóriák:

1. Etnológiai Adattárba befogadott minősítés. A benyújtott pályázatoknak a néprajzi gyűjtés kritériumainak kell megfelelniük. A zsűri minden egyes, általa “elfogadott” minősítésű pályaművet a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárába helyezünk el és ettől fogva a pályamű a jövő kutatóinak szabadon áll rendelkezésére és kutathatóvá válik. A pályázatra beadott anyagokat a Szentedrei Szabadtéri Múzeum, a Hagyományok Háza, az MTA Zenetudományi Intézete és más néprajzi intézmény adattára is gondozhatja, másolatukat őrizheti és a tágabb kutathatóság érdekében online felületekre is elhelyezheti (pl. www.iparmuzeum.hu ).
2. Díjazott minősítés. A zsűri magasabb minősítésével látja el a kimagasló teljesítményt (figyelemre méltó-megfelelő-jó-nagyon jó-kiváló kategóriák, kategóriánként több díjazott). A pályázat legjobbjainak a tudományos és szakmai vérkeringésbe való bejuttatásáról is gondoskodik a kurátor, lehetőségeihez mérten.

A díjazott minősítést kapott pályamű értékelési kategóriái:

– Pedagógus és gyermek kategória,
– Ifjúsági és egyetemi hallgató kategória,
– Felnőtt kategória.

A beérkező pályaművek ismeretében a zsűri dönthet további kategóriák (pl. közművelődés, múzeológia, magángyűjtemény) felállításáról is. Felnőtt, ifjúsági és gyermek díjakat és különdíjakat szponzori, támogatói és társkiírói hozzájárulásaira számítva osztunk ki.

Hét díjazottunk elnyeri a 2013 július utolsó hetében Örkényben megrendezendő Tradíció Néprajzi Továbbképzési Táborunkon való ingyenes részvételt.

A Tradíció Pályázat benyújtása és a benyújtandó dokumentumok

A pályázat benyújtásához a pályázónak szüksége van elektronikus postafiókra.

1 / A pályázat jeligés. A pályázót megkérjük személyi adatainak (név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím) lezárt borítékba helyezésére. A boritékra írja rá a Jeligét és mellékelje pályázatához.
1./a Előregisztráció szükséges. Ennek módja: elektronikus levélben kérjük a jeligét és a megpályázott témakör számának megjelölését elküldeni a gyujtoszakosztaly@gmail.com elektronikus postafiókba. Az elektronikus levél tárgy mezőjébe kérjük az Tradíció előregisztráció szavakat beírni. Az elektronikus és papírformátumban is beérkezett pályaműveket a beérkezést követően regisztrációs számmal látjuk el, melyet egy visszaigazoló elektronikus levélben a jelige tulajdonosának is elküldünk.
2 / A Jelentkezés lap (pályázati űrlap) a pályázat témáját és a pályázó életkorát, iskolai/szakmai tapasztalatait és a jogi nyilatkozatot tartalmazza. A pályázótól nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a benyújtással automatikusan beleegyezik a pályaműve kutathatóságába, Etnológiai Adattári elhelyezésébe. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy munkája eredeti saját gyűjtésen alapul. A pályázó kötelezi magát, hogy minden további publikációjában megjelöli, hogy a pályaműve a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Néprajzi Gyűjtő pályázatán vett részt.
3 / A pályaművet 2 példány papírformátumban kérjük benyújtani. A szöveges részeket lehetőség szerint elektronikus úton is várjuk a gyujtoszakosztaly@gmail.com -címen keresztül. A hangzó- és kép digitális anyagok adathordozóját (pendrive, cd, dvd, stb) egy példányban kérjük beküldeni (címet lásd alább) a papíralapú pályaművel együtt.

A pályázatra jelentkezés módja:

Elektronikus előregisztráció határideje: 2013 április 19. (péntek) déli 12 óra, közép-európai idő szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2013 április 30. (kedd) éjfél. (postabélyegző és online továbbítás) A benyújtás módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Magyar Néprajzi Társaság címére ajánlott küldeményként történő megküldésével, cím: Magyar Néprajzi Társaság, 1055. Budapest, Kossuth tér 12. Kérjük a borítékon feltüntetni: Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013, valamint a pályázati jeligét.
– és (lehetőség szerint) a szöveges részt elektronikus úton is az MNT Önkéntes Gyűjtő Szakosztály postafiókjába a gyujtoszakosztaly@gmail.com -címen keresztül.
– személyesen az MNT titkárságán, a Néprajzi Múzeumban: 1055. Budapest, V. kerület, Kossuth tér 12. Fülöp Ágnes ügyintézőnél (tel. 06-1-2691272).

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június utolsó hetében Tradíció Díjkiosztó rendezvény keretében a Néprajzi Múzeumban, Budapest helyszínen. Az időpontról minden pályázónk értesítést kap tőlünk elektronikus postafiókjába.

Egyéb tudnivalók:

A pályázati idő alatt a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét kínáljuk pályázóinknak. A pályázat meghirdetésével egyidejűleg online felületeken szakmai útmutatást és konzultációt biztosítunk a pályaművek gondos elkészítéséhez: www.tradicio.hu és Facebook oldalat működtetünk. A 2013 januártól már működő google-csoport levelezőlistát a folyamatos kapcsolattartásra hoztuk létre, pályázóink listatagság kérelmét fogadjuk a Néprajzi Gyűjtők MNT Csoportban: groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/oneprajzigy

A pályázati kiírás további közzétételének ideje és helye: 2013 február 23-tól fokozatosan a www.tradicio.hu és https://sites.google.com/site/tradicio2012 és tradicio.weebly.com weboldalakon, kiegészítő információk kiséretében. Kérjük, rendszeresen látogassák a társasági és ezen weboldalakat a frissülő információk elérése érdekében.

További információ:

Paál Zsuzsanna: (+3630) 5220571, Baksa Brigitta: (+3630) 5373545,
Elektronikus postafiók: gyujtoszakosztaly@gmail.com

Jelentkezési lap: DOC, vagy PDF

 

{module Forrás: sff}