A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 1.

A MNEKK Kuratóriuma pályázatot ír ki a 2009 februárjában Budapesten megrendezendő ARCUSFEST Nemzetiségi Színházi Találkozón való részvétel támogatására

 

Pályázni
az ARCUSFEST-re készülő anyanyelvű, a 2008. március 15-e után bemutatásra kerülő új színházi produkcióval/produkciókkal lehet.

Pályázhatnak
azok a magyarországi nemzetiségi színházi életben folyamatosan aktív professzionális vagy amatőr színházak, színjátszó csoportok vagy azok fenntartói, amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. Amennyiben a fenntartó pályázik, a pályázatot a színház/színjátszó csoport vezetője is köteles aláírásával hitelesíteni.

A támogatás mértéke
Az ARCUSFEST-en való részvétel és felkészülés közvetlen produkciós költségeire és a Találkozón produkciós fellépéssel való részvételre kérhető/nyújtható támogatás összesen legfeljebb 900 000 Ft.

Az ARCUSFEST
tervezett időpontja: 2009. február második fele
tervezett helyszíne: Thália Színház Budapest
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 1.

Pályázati feltételek:
– A pályázó több anyanyelvű produkcióval is pályázhat, de a MNEKK döntése alapján támogatást csak egy produkcióhoz nyerhet, amellyel az ARCUSFEST-en részt vesz.
– A pályázó csak olyan produkcióval pályázhat, amellyel nem pályázott, vagy nem nyert támogatást a MNEKK 2008. április 18-i benyújtási határidővel anyanyelvű színházi tevékenységre kiírt pályázatán.
– A produkció kizárólag anyanyelvű lehet! „Cigány” nemzetiségű pályázatra ez a követelmény úgy érvényes, hogy egy produkció esetén annak a nyelve romani vagy beás, több produkció esetén magyar nyelvű produkció(k) mellett legalább az egyik romani vagy beás nyelvű legyen!

A pályázatnak tartalmaznia kell (kötelezően csatolandó):
– a szabályosan és hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben előírt nyilatkozatot és közzétételi kérelmet. Mindkét űrlap letölthető: www.kozpenzpalyazat.gov.hu
– a pályázati kiírásban előírt, ill. az általános pályázati feltételek szerint kötelező, a pályázati útmutatóban felsorolt mellékleteket,
– a színházi formáció általános művészeti koncepcióját-célkitűzését, előéletének vázlatos bemutatását, eddigi legfontosabb eredményeit,
– a színházi formációnak a 2008/09-es színházi évadra tervezett repertoárját,
– a 2009-es ARCUSFEST-en bemutatni szándékozott produkció
– szerzőjét, címét,
– műfaját,
– tervezett tiszta játékidejét felvonásonként részletezve, a szünet tervezett időtartamát,
– szinopszisát,
– színrevitelével kapcsolatos indoklást, vázlatos koncepciót,
– tervezett teljes stáblistáját (rendező, dramaturg, zeneszerző, koreográfus, tervezők, színészek, egyéb közreműködők) a stáb honoráriumban részesülő tagjai szakmai hátterének bemutatásával,
– tervezett próbarendjét,
– a Thália Színházban való fellépéshez szükséges technikai-műszaki feltételek, igények listáját, a teremigényt (vonatkozó műszaki kérdésekkel a Thália Színházhoz /tel.: 06/1/3121280/ lehet fordulni),
– szövegének, cselekményének magyar nyelvű megértését elősegítő tervezett mód megjelölését (szinkrontolmács, feliratozás, vagy kísérőlap),
– tervezett és az ARCUSFEST-en is megjelenő önálló, saját színházi reklámanyagainak felsorolását (az ARCUSFEST által elkészítendő szokásos közös műsorfüzeten, szóróanyagon felüli anyagokról van szó),
– részletes költségvetését;
– a pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a produkció(t)
– legkésőbb 2009. február 1-jére premierképes,
– kedvező kuratóriumi döntés és elnyert támogatás esetén az ARCUSFEST-en a Thália Színházban bemutatja,
– műszaki képviselője a fellépés tervezett helyszínén lebonyolítandó műszaki egyeztetést határidőre elvégzi,
– képviselője az ARCUSFEST-tel kapcsolatos előkészítő értekezleteken részt vesz,
– anyanyelvű és magyar nyelvű anyagait (a színházi formáció és a produkció bemutatása a nemzetiség nyelvén és magyarul is, a rendelkezésre álló fényképekkel és a szokásos produkciós adatokkal: cím, szerző, műfaj, szereposztás, tiszta játékidő stb.), amelyek az ARCUSFEST által megjelentetendő reklámanyagokhoz szükségesek, a MNEKK címére 2008. október 31-ig nyomtatott és digitális (CD) formában a megadott szokásos terjedelemben és formátumban eljuttatja, közlésükhöz hozzájárul, az ARCUSFEST anyagaiba kerülő szövegeit nyomtatás előtt ellenőrzi, a saját anyagaival kapcsolatban kért nyelvi korrekturát határidőre elvégzi,
– lehetőséget biztosít, hogy a MNEKK képviselője legkésőbb 2008. november 16-ig előzetesen egyeztetett időpontban meggyőződhessen a nyertes produkció készültségi fokáról és a Találkozó programjába való beilleszthetőségről, vagy – amennyiben ezt a produkció készültségi foka megengedi – a kuratóriumnak házi összpróba-szintű készültségről video- vagy DVD felvételt juttat el,
– a színház képviseletében legalább 1 nyilatkozati joggal rendelkező személy az ARCUSFEST nyitó- és zárórendezvényén, valamint a szakmai fórumokon és megfelelő sajtótájékoztatóin aktívan részt vesz,
– reklámhordozóin a MNEKK által nyújtott támogatás tényét feltünteti;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
– vis maiorból adódó műsorváltozás esetén többletköltség-igény nélkül milyen más produkciót tud bemutatni.

Az elbírálás és a finanszírozás módja:
– A kuratóriumi döntést a MNEKK színházi szakmai bizottsága segíti.
– A megítélt támogatás vissza nem fizetendő, elszámolás-köteles.
– A 2008. szeptemberi kuratóriumi ülés döntését követően 8 munkanapon belül a MNEKK értesíti a pályázót a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázóval a MNEKK szerződést köt, amely alapján a MNEKK a megítélt támogatási összeget két részletben utalja át.
A megítélt támogatás 2/3 részét a MNEKK a Támogatási szerződés visszaküldésétől számított 8 banki napon belül utalja át a kedvezményezettnek.
A támogatás fennmaradó 1/3 részét a MNEKK a produkció főpróbáját és a részjelentés, illetve részelszámolás benyújtását követően, a MNEKK által a főpróba megtekintésével megbízott személy jelentése alapján 8 banki munkanapon belül utalja át a kedvezményezettnek. (A főpróba időpontját a MNEKK igazgatóságával legkésőbb a főpróbát megelőző 10. napon írásban jelezni kell.)
Amennyiben a produkció 2009. február 1-jére nem premierképes, akkor a produkció nem vehet részt a Találkozón, s a MNEKK nem utalja át a megítélt támogatás fennmaradó 1/3-át.
Ezek a kedvezményezettek is kötelesek a számukra átutalt támogatási összeggel elszámolni.
Azok a kedvezményezettek, amelyek produkciói a Kuratórium döntése alapján nem nyertek jogot az ARCUSFEST-en való produkciós fellépésre, lehetőséget kapnak az ARCUSFEST kerekasztal-beszélgetésein és egyéb kísérőprogramjain való részvételre, s azokon a színházi szervezetük bemutatására. Az aláírt szerződésben vállalt teljesítés elmaradása, vagy hiányos teljesítés visszafizetési kötelezettséget von maga után.

A kuratórium e témakörben nem támogatja
A közüzemi díj típusú kiadásokat, bérköltséget és járulékait, építkezési, felújítási költségeket, jövedéki termékek beszerzését, étkezési költségeket, ill. az előre nem tervezhető költségeket. A nem támogatott kiadások részletezését a pályázati útmutató tartalmazza.

A beadott pályázattal a pályázó kinyilvánítja, hogy a fenti pályázati kiírásban foglaltakat egyetértően tudomásul vette és elfogadta.

Forrás: tender.sff.hu