Magyar vagy két­nyelvű? Magán vagy állami? Óvó­néni vagy óvó­bá­csi? Homo­gén vagy vegyes cso­port?

 

 

 

 

 

Meg­annyi kér­dés, ami szülő­ként fel­me­rül ben­ned az óvo­da­vá­lasz­tás előtt. A tip­pek és jó taná­csok röp­köd­nek ide-oda, te pedig csak kap­ko­dod a fejed a sok “hasz­nos” infor­má­ció hal­la­tán. Cik­künk­ből min­den kide­rül, mit kell végig­gon­dol­nod mielőtt óvo­dát választasz.

Óvónéni/ Óvó­bá­csi

Az óvoda kivá­lasz­tá­sá­nál talán a leg­fon­to­sabb szem­pont, hiszen gyer­me­ked az elkö­vet­kező három-négy évben vele tölti a hét­köz­na­pok nagy részét. Egy nyílt nap alkal­má­val ugyan nem lehet tel­je­sen meg­is­merni, de a pozi­tív benyo­má­sok sokat szá­mí­ta­nak. Figyeld a gye­re­kek reak­ci­óit: fel­sza­ba­dul­tak, rajon­gás­sal veszik őt körül? Lát­ha­tóan bol­do­gok? Ismer­kedj meg vele, kér­dezz, és ha ő az igazi, ragasz­kodj hozzá!

Homo­gén, vagy vegyes csoport

Mind­két alter­na­tíva más elő­nyö­ket tar­to­gat. Egy homo­gén óvo­da­cso­port­ban ered­mé­nye­sebb lehet a fej­lesz­tés, míg a vegyes élet­korú cso­port­össze­té­tel sok­kal alkal­maz­ko­dóbbá, szo­ci­á­li­san érzé­ke­nyebbé teheti a gye­re­ke­ket, de az is igaz, hogy a nagyob­bak­tól sok­kal hama­rabb “elles­nek” a kicsik bizo­nyos kész­sé­ge­ket is.

Cso­port­lét­szám

Ez a pont nem igé­nyel túl sok magya­rá­za­tot: minél keve­sebb egy cso­port­ban a óvo­dás, annál több figye­lem jut rájuk. Egy állami óvo­dá­ban álta­lá­ban 24–28, míg egy magá­no­vi­ban 10–15 az átla­gos létszám.

Spe­ci­á­lis igények

Ha gyer­me­ked aller­giás, glutén-vagy lak­tóz érzé­keny, nem árt fel­mérni, az adott intéz­mény meg tud-e bir­kózni a spe­ci­á­lis táp­lál­ko­zási, vagy egyéb igé­nyek­kel, eset­leg egy cukor­be­teg­ség­gel. Ha már van tapasz­ta­la­tuk ilyen gye­re­kek­kel, te is nyu­god­tabb lehetsz.

Egy– vagy kétnyelvű

Az örök kér­dés. A gye­re­kek ret­tentő gyor­san tanul­nak. Minél koráb­ban talál­koz­nak egy ide­gen nyelv­vel és kul­tú­rá­val, annál ter­mé­sze­te­sebbé válik szá­mukra annak hasz­ná­lata. Emel­lett nyi­tot­tabb, érdeklődőbb sze­mé­lyi­sé­gekké vál­nak. Ezért, ha van lehető­sé­ged válasz­tani, a kétt­annyelvű óvoda csak elő­nyök­kel jár.

Beszok­ta­tás

Kér­dezz rá, mielőtt kitöl­te­néd a jelent­ke­zési lapot. A leg­több óvo­dá­ban ter­mé­sze­tes, hogy a szülő jelen lehet a gyer­mek beszok­ta­tá­sa­kor, ami stressz­men­te­sebbé teszi a szülőtől való elsza­ka­dást, így az keve­sebb lelki meg­ráz­kód­ta­tás­sal jár. Ha egy óvoda kellően gyer­mek­köz­pontú, a beszok­ta­tás ideje a gyer­mek habi­tu­sá­tól, sze­mé­lyi­sé­gétől függ.

 

Fel­sze­relt­ség

Ter­mé­sze­te­sen minél szebb, job­ban fel­sze­relt egy óvoda, minél nagyobb, szebb az udvara, annál jobb. De a kül­csín nem min­den. Mit sem ér a sok szép játék, ha a benne dol­gozó peda­gó­gu­sok nem kellően elhi­va­tot­tak, moti­vál­tak. (Lásd első pont.)

Közel, vagy távol

Gon­dold végig, megéri-e naponta több órát utazni, vagy van olyan óvoda a lakó­he­lyed köze­lé­ben is, ami hasonló pro­filú. Idő­ben oda tudsz-e majd érni érte dél­után, vagy gon­dot okoz átve­re­ked­ned magad munka után a váro­son. Gyer­me­ked bírja-e a haj­nali kelést és este idő­ben le tud-e majd feküdni.

Vált­sunk, vagy sem

Nem biz­tos, hogy elsőre jól fogsz dön­teni. Ha elte­lik több hónap, de gyer­me­ked lát­ha­tóan nem szí­ve­sen megy óvo­dába, szo­rong, eset­leg fizi­kai tüne­tek­kel küzd, válts! Óvo­dát vál­tani pedig sosem késő. Ha az óvónők­kel közö­sen sem sike­rül meg­ol­dani a hely­ze­tet, keress egy másik intézményt.

Külön fog­lal­ko­zá­sok

Sok óvoda kínál extra fog­lal­ko­zá­so­kat. Ha amúgy is sze­ret­néd, hogy spor­tol­jon, tán­col­jon, vagy kézmű­ves­ked­jen, könnyebb­ség, ha az intéz­mény lehető­sé­get biz­to­sít rá, hiszen nap­köz­ben “letud­ják” eze­ket. A külön­órára járni nem köte­lező, ha nem igény­led, a rész­vé­tel sosem kötelező.

 

 

Forrás:piknikmagazin.com