Ez a téma nagyon meg­osztó manap­ság…

 

 

 

 

 

 

Hiszen a tech­no­ló­gia új vív­má­nyai nem régen kerül­tek be a ház­tar­tá­sokba, és ezért nehéz meg­jó­solni, milyen hosszú távú hatás­sal lesz az azo­kat hasz­náló gye­re­kekre. Sok kutató for­mált véle­ményt a témá­ban, és bár néme­lyek inkább a pozi­tí­vu­mo­kat eme­lik ki, néhá­nyan pedig meg­til­ta­nák a hasz­ná­la­tu­kat, az alap­dol­gok­ban egyet­ér­te­nek. A szak­em­be­rek túl­nyomó több­sége úgy gon­dolja, hogy az ellenőr­zött és kor­lá­to­zott tab­let­hasz­ná­lat nem káros a gyerekekre.

Hány éves korban?

Két éves kor alatt nem a kütyük azok, amik­kel egy babá­nak ját­sza­nia kell: alud­jon sokat, sza­lad­gál­jon, mászó­káz­zon, for­gas­son köny­ve­ket, homo­koz­zon, építő­koc­káz­zon, pan­csol­jon, búj­jon a szü­le­i­hez, test­vé­re­i­hez: szó­val pró­bál­jon ki sok-sok min­dent, amitől az érzé­ke­lése fejlő­dik, és a meg­fe­lelő képe saját magá­ról és a világ­ról kiala­kul.
3–5 éves kor között napi 1 óra az az idő, ami a kuta­tók sze­rint a gye­re­kek bár­mi­lyen kép­ernyő (TV, szá­mí­tó­gép, tab­let, okos­te­le­fon) előtt tölt­het­nek, 6–18 év között ez 2 órára nőhet.

Előbb vagy utóbb te is elér­ke­zett­nek látod az időt a gyer­me­ked­nek, hogy elkezdje hasz­nálni a tab­le­tet, okos­te­le­font. Összegyűj­töt­tük, mit tarts szem előtt ekkor:

Szabj idő­kor­lá­tot!

Hatá­rozd meg, hogy heti hány­szor, napi hány órát tölt­het el a tab­let­tel! Ezt kon­zek­ven­sen tart­sá­tok be: így meg­szokja a mér­ték­tar­tást, az idő letel­té­vel könnyen és magá­tól abba­hagyja a játé­kot, és nem válik függővé.

Gon­dos­kodj a mozgásról!

A gyer­me­ked­nek az a leg­jobb, ha továbbra is sokat spor­tol, mozog, olvas, ját­szik, barát­ko­zik. Támo­gasd és báto­rítsd ezekben!

Figyelj az étkezésekre!

A túl­zott TV– és számítógép-használatot sokan össze­kö­tik az elhí­zás­sal. Ennek ele­jét vehe­ted, ha nála­tok tilos nas­solni. Ha meg­ha­tá­ro­zott idő­ben együtt reg­ge­liz­tek, ebé­del­tek és vacso­ráz­tok, mel­lette dél­előtt és dél­után uzsonna for­má­já­ban gyü­möl­csöt kap­nak a gye­re­kek, akkor biz­to­san nem visz­nek be feles­le­ges kalóriákat.

Este tilos!

Figyelj arra, hogy a kütyük hasz­ná­lata a lefek­vés előtt 2 órá­val befe­jeződ­jön — így alvás­kor nem lesz fel­pör­gött álla­pot­ban a gyer­me­ked agya, hiszen az esti vacsora, für­dés, mese/ olva­sás alatt lesz alkalma meg­nyu­godni és fel­ké­szülni a pihe­nésre. Az ágy­ban már csak azért is tilos a tab­le­te­zés, mert így nem tudod ellenőr­zé­sed alatt tar­tani, hogy mennyi ideig ját­szik vele a gye­re­ked. A leg­fon­to­sabb, hogy ele­gendő pihen­tető alvás­hoz jusson.

Válo­ga­tott, minő­ségi tartalom

Figyelj arra, hogy csak válo­ga­tott, meg­bíz­ható, fej­lesztő tar­ta­lom­mal talál­koz­zon a gyer­me­ked a tab­le­ten vagy tele­fo­non. Ne játsszon értel­met­len játé­kok­kal, csak azért, mert az trendi a bará­tai köré­ben. A fej­lesztő játé­ko­kat is nagyon jól elké­szí­tet­ték, szó­ra­koz­ta­tók, és leg­alább fejlő­dik a gon­dol­ko­dása, miköz­ben azok­kal fog­lal­ko­zik. Az agresszi­vi­tást és a nem a korá­nak meg­fe­lelő tar­tal­ma­kat min­den­kép­pen kerül­jé­tek!

Fon­tos a biztonság

Ha van internet-hozzáférés a gye­rek által hasz­nált esz­kö­zön, akkor min­den­képp beszél­jé­tek át a digi­tá­lis biz­ton­ság alap­sza­bá­lyait.

Forrás: www.piknikmgazin.hu